Rewitalizujemy Piekary Śląskie

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Piekar Śląskich. Pozwoli on na ożywienie niektórych obszarów w mieście i na pozyskiwanie środków unijnych na projekty związane z rewitalizacją. Zapraszamy mieszkańców do wyrażania opinii na temat miejsca zamieszkania. Wypełnione ankiety pomogą nam określić, jakie są najistotniejsze problemy społeczne w Piekarach i gdzie dokładnie one występują.

W każdym mieście są miejsca lub obszary ulegające powolnej degradacji, niewłaściwie zagospodarowane lub pogrążone w stagnacji. Mówimy tu nie tylko o zdegradowanej przestrzeni miejskiej i niszczejących budynkach, ale także o miejscach, gdzie mieszkańcy nie czują się bezpiecznie, gdzie koncentrują się różnego rodzaju zjawiska patologiczne i następuje powolne wykluczenie całego obszaru wraz z jego mieszkańcami z normalnego funkcjonowania miasta. Miejsca te, nawet jeżeli jest ich niewiele, wpływają niekorzystnie na postrzeganie całej dzielnicy, a w skrajnych przypadkach taka negatywna opinia może rzutować na całe miasto. Naturalną reakcją jest, iż mieszkańcy miasta zaczynają unikać danej lokalizacji, przedsiębiorcy nie chcą tam inwestować, a życie publiczne koncentruje się w innych miejscach, więc problemowy obszar podlega postępującemu wykluczeniu.

Ten negatywny ciąg zdarzeń można zmienić lub - co jest wariantem najkorzystniejszym - jak najszybciej przeciwdziałać problemom i nie dopuszczać do ich eskalacji. Całokształt działań naprawczych na obszarze, gdzie koncentrują się zjawiska kryzysowe, nazywamy rewitalizacją.

Rewitalizacja jest procesem bardzo złożonym i długofalowym, który dotyczy wszystkich sfer funkcjonowania miasta. Trzeba jednak podkreślić, że w centrum procesów rewitalizacyjnych zawsze znajdują się mieszkańcy - to od nich rozpoczyna się cały proces i to właśnie oni powinni odnosić korzyści wynikające z wdrożenia działań naprawczych na danym obszarze.

Większe lub mniejsze problemy znajdziemy w każdym mieście, także w Piekarach Śląskich. Mamy pełną świadomość, że nasze miasto nie jest wolne od negatywnych zjawisk, którym jednak chcemy przeciwdziałać już na wczesnym etapie. Dlatego trwają prace nad Programem Rewitalizacji (PR). PR jest dokumentem strategicznym, który porządkuje kwestie związane z ożywieniem obszarów, na których kumulują się zjawiska problemowe w mieście. Dokument ten umożliwia także pozyskiwanie środków unijnych na realizację projektów ukierunkowanych na wspieranie obszaru podlegającego rewitalizacji.

Na podstawie danych statystycznych oraz analizy obrazu miasta, a także poszczególnych osiedli i dzielnic na terenie Piekar Śląskich, należy stwierdzić, które obszary wymagają najpilniejszych działań naprawczych i jakiego rodzaju problemy należy rozwiązywać w pierwszej kolejności. Statystyka, podobnie jak informacje Urzędu Miasta oraz innych instytucji miejskich, pozwolą jedynie na częściową diagnozę.

Aby obraz miasta i jego problemów był pełny, konieczne jest poznanie opinii mieszkańców. Ankietę dotyczącą obecnej sytuacji na terenie miasta można znaleźć pod linkiem:

https://goo.gl/forms/1yXjS8nm19RGIYPD3

W dalszej kolejności, wytyczony będzie obszar wsparcia i przeprowadzona zostanie ankietyzacja w zakresie potencjalnych projektów rewitalizacyjnych, które będą mogły zostać uwzględnione w Programie Rewitalizacji. Dzięki temu opracowany dokument będzie wynikiem wspólnych działań, zaś zaplanowane przedsięwzięcia będą mogły w realny sposób poprawić sytuację na terenie obszaru rewitalizacji i usunąć zarówno bezpośrednie przyczyny, jak i skutki zaistniałych problemów.


Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem