Rewitalizujemy Piekary Śląskie - zgłoś swój pomysł na projekt

Trwają prace nad Programem Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie. Kolejnym ich etapem jest tzw. ankietyzacja. Zapraszamy mieszkańców do współpracy. Pomysły na projekty można zgłaszać do 21 kwietnia.

Następny etap prac nad Programem Rewitalizacji obecnie realizowany obejmuje ankietyzację, czyli zebranie pomysłów na konkretne projekty, działania oraz inicjatywy, które zostaną uwzględnione w powstającym dokumencie.

Pomysły na projekty rewitalizacyjne mogą zgłaszać wszyscy – począwszy od instytucji miejskich, poprzez firmy, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, na osobach prywatnych skończywszy. Ważne jednak, aby były to pomysły konkretne, przemyślane i przygotowane do uwzględnienia w Programie Rewitalizacji. Termin zgłaszania pomysłów na projekty - do 21 kwietnia.

Istnieją trzy ścieżki zgłaszania swoich pomysłów rewitalizacyjnych:
•    Wypełnij ankietę dostępną on-line: https://goo.gl/forms/93gAWvZHp0ZO3iJw2  
•    Pobierz ankietę i wypełnij, a następnie złóż ankietę w wersji papierowej w Punkcie Informowania Mieszkańców (budynek główny Urzędu Miasta, Bytomska 84)

•    Prześlij skan wypełnionej ankiety na: fundusze@piekary.pl

Do uwzględnienia w Lokalnym Programie Rewitalizacji nadają się w pierwszej kolejności projekty zlokalizowane w obrębie Piekary-Centrum, Szarlej i Brzeziny Śląskie. Jeżeli jednak macie  Państwo pomysły dotyczące innych obszarów, prosimy również o ich zgłoszenie.

Projekty rewitalizacyjne mają swoją specyfikę wynikającą z tego, iż ich celem nadrzędnym powinna być przede wszystkim poprawa sytuacji na obszarze rewitalizowanym, a więc na terenie, gdzie koncentrują się w mieście problemy społeczne, gospodarcze i przestrzenne. Poprzez poprawę sytuacji rozumiemy w pierwszej kolejności korzyści, jakie odnoszą mieszkańcy obszaru na którym, zgodnie z diagnozą w ramach Programu Rewitalizacji, koncentrują się zjawiska kryzysowe na terenie miasta.

Rewitalizacja ma także za zadanie poprawienie warunków funkcjonowania mieszkańców danego obszaru, zaś wszelkie działania o charakterze infrastrukturalnym lub gospodarczym są jedynie środkami, które sprzyjają osiągnięciu celu kluczowego. Jest to o tyle istotne, że w wielu miastach panuje tendencja, aby koncentrować się na działaniach infrastrukturalnych. Niestety, zapomina się, iż nawet najlepsza infrastruktura musi odpowiadać potrzebom grupy docelowej, która ma z niej korzystać.

Dlatego też, wybierając przedsięwzięcia uwzględnione w Programie Rewitalizacji należy brać pod uwagę zarówno tzw. działania „twarde”, mające charakter infrastrukturalny, prowadzące do powstania obiektów przeznaczonych dla mieszkańców, sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości bądź porządkujących tkankę urbanistyczną danego obszaru, jak również tzw. działania „miękkie”, które dotyczą najczęściej takich sfer jak gospodarka (np. szkolenia, ułatwianie rozwoju własnej działalności gospodarczej), działania, kultura, czy szeroko pojęta sfera społeczna (przeciwdziałanie wykluczeniu, integrowanie społeczności lokalnej, stymulowanie działalności organizacji pozarządowych).

Niezmiernie ważne jest, aby uzyskać równowagę pomiędzy inwestycjami infrastrukturalnymi i działaniami „miękkimi” – dobrze przygotowane i skoordynowane projekty powinny tworzyć w ramach danego Programu Rewitalizacji mini-programy, które rozwiązują konkretny problem. Dzięki temu, inwestycja kluczowa (najczęściej tworząca zaplecze infrastrukturalne), np. centrum organizacji pozarządowych, park technologiczny itp., jest wspierana przez działania miękkie – szkolenia, działania ułatwiające rozpoczynanie własnej działalności, aktywność instytucji otoczenia biznesu ułatwiających dostęp do kapitału niezbędnego do prowadzenia działalności itp. Wyłącznie w ten sposób jest możliwe uzyskanie stabilnych efektów procesu rewitalizacyjnego, co przekłada się na trwałą poprawę sytuacji obszaru rewitalizowanego i jego mieszkańców.

Jak sfinansować dane przedsięwzięcie to - oprócz samego pomysłu - kluczowa kwestia dotycząca każdego projektu. Przyjęło się, iż znaczna większość przedsięwzięć wpisywanych do Programu Rewitalizacji zakłada finansowanie ze środków zewnętrznych pozyskanych w ramach dostępnych funduszy unijnych. Koncentracja wyłącznie na środkach unijnych jest niewątpliwym błędem gdyż sprowadza się do nierealnego założenia, iż wszystkie lub prawie wszystkie projekty uzyskają dotacje.

Inna kwestia jest taka, iż nie wszystkie pomysły nadają się do finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej.  Prawdopodobieństwo skutecznej realizacji programu opartego wyłącznie na funduszach unijnych jest bardzo niskie - opracowany dokument już na starcie przyjmuje nierealistyczne założenia. Dlatego też, bardzo istotny jest zróżnicowany dobór źródeł finansowania, gdzie dotacje ze środków unijnych bądź krajowych stanowić mogą jeden z elementów montażu finansowego. Pozostałe źródła finansowania mogą uwzględniać zarówno środki własne miasta, fundusze prywatne, jak również kredyty komercyjne czy środki pomocowe instytucji krajowych (np. NFOSiGW, WFOSiGW itp.).

Więcej informacji będziecie Państwo mogli uzyskać podczas drugiego spotkania informacyjnego, które odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 18 w Miejskim Domu Kultury w Piekarach Śląskich.

 W załącznikach przekazujemy: ankietę rewitalizacyjną, umożliwiającą zgłoszenie projektu, infografikę i plakat.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem