Dziś spotkanie z mieszkańcami Kozłowej Góry

Trwa procedura uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego dla Kozłowej Góry. 17 maja w filii Miejskiego Domu Kultury odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, podczas którego będą mogli porozmawiać z przedstawicielami władz miasta o przyjętych w projekcie rozwiązaniach.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się 17 maja o godzinie 16 w filli Miejskiego Domu Kultury przy ul. Tarnogórskiej 49 w Kozłowej Górze.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr VI/70/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 marca 2015r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra, w dniach od 05.05.2017r. do 05.06.2017r., w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213, w godzinach: w poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17.05.2017r. w filli Miejskiego Domu Kultury w Kozłowej Górze, ul. Tarnogórska 49, o godzinie 16:00.Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.06.2017r.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ww. ustawy uwagi można składać:

-w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,

- ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie pok. 213,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@piekary.pl

Uwaga powinna zawierać nazwisko i imię lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku” w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wznoszone:

-w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie,

-ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej przy ul. Bytomskiej 92, 41-940 Piekary Śląskie pok. 213,

-za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: um@piekary.pl

Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nie przekraczalnym terminie do dnia26.06.2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Więcej informacji na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie: http://www.bip.piekary.pl/?c=850.

Ta strona używa pliki cookies, dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Kliknij i dowiedz się więcej.

Rozumiem