Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoCiepłe Mieszkanie – stań do naboru!

Ciepłe Mieszkanie – stań do naboru!

Dodano: 03.07.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

Wciąż trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla mieszkańców będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląski. Do rozdysponowania jest ponad 1,4 mln zł.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie w oparciu o uchwałę nr LXII/675/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zasad udzielania w latach 2023 – 2026 dotacji celowej w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla zadania pn.: „Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w Gminie Piekary Śląskie rok 2022” ogłasza, iż od dnia 13 kwietnia 2023 roku rozpoczęty został nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych będących właścicielami lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym zlokalizowanego na terenie Gminy Piekary Śląskie. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Piekary Śląskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r.

Wnioski mogą składać Beneficjenci końcowi uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

W ramach programu zawartych zostanie do 66 umów z beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1.408 000,00 zł, w tym:

 • do 46 umów na podstawowy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 805.000,00 zł,
 • do 15 umów na podwyższony poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 403.500,00 zł,
 • do 5 umów na najwyższy poziom dofinansowania na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 199.500,00 zł.

Środki na realizację programu przekazywane będą Gminie Piekary Śląskie w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla kogo dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. W Kodeksie Cywilnym wskazano katalog ograniczonych praw rzeczowych, którymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Prawa te podlegają obowiązkowemu wpisowi do księgi wieczystej nieruchomości obciążonej w dziale III kw.

Dotacja może być udzielona na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym pod warunkiem, że:

1) lokal mieszkalny położony jest na terenie Gminy Piekary Śląskie;
2) w lokalu mieszkalnym nie jest prowadzona działalność gospodarcza na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% lokalu mieszkalnego.

Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120.000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

 • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku oraz
 • na podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie.
W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120.000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17.500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 1.673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2.342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26.900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1.260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39.900,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

***

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

 • kotła gazowego kondensacyjnego,
 • kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
 • ogrzewania elektrycznego,
 • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
 • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

 • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
 • instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
 • wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
 • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
 • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie: 

 • Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
 • Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie
  z obowiązującym prawem i normami.

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi – Ciepłe Mieszkanie

Gdzie składać wnioski?

 • w formie papierowej: do Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84, oraz do Urzędu Miasta przy ul. Bytomskiej 92, 41 – 940 Piekary Śląskie, Punkt Informowania Mieszkańców;
 • w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Urzędu Miejskiego w Piekarach Śląskich znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): http://epuap.gov.pl/wps/portal/ (adres skrytki epuap: /urz/skrytka) lub http://eurzad.piekary.pl

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków: tel.: 32 39 39 396  e-mail: ppudlik@piekary.pl, sszypula@piekary.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

 1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail Beneficjent końcowy.
 2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).
 3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).
 4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.
 5. Numer rachunku bankowego.
 6. Numer księgi wieczystej, numer działki.
 7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.
 8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.
 9. Informacje o uzyskanym dochodzie za rok poprzedni. Beneficjent końcowy (np. z PIT, liczba ha przeliczeniowego itp. itd.).
 10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich liczba.
 11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – liczba okien/drzwi.
 12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za rok poprzedni – w przypadku beneficjenta końcowego uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

Poniżej znajdują się wymagane w naborze załączniki.

Udostępnij artykuł