Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoKonsultacje w sprawie ulicy Pod Lasem

Konsultacje w sprawie ulicy Pod Lasem

Dodano: 15.09.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie nadania  drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem. Odbywać się one będą w dniach od 15 do 21 września 2021 roku. Opinie i wnioski uczestnicy konsultacji – przedstawiciele organizacji pozarządowych – mogą przesyłać drogą elektroniczną, listownie lub składać osobiście do Geodety Powiatowego.

Zarządzenie Nr ORo.0050.556.2021
Prezydenta Miasta Piekary Śląskie
z dnia 15 września 2021  r.

w sprawie: przeprowadzenia  konsultacji   projektu  uchwały  w  sprawie nadania  drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem

Na podstawie  art. 33 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/31/10 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Piekary Śląskie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

zarządzam, co następuje:
§ 1

Przeprowadzić konsultacje projektu  uchwały  w  sprawie  nadania drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem.

§ 2

  1. Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.
  2. Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały.

przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów, tj.:

  1. na pocztę elektroniczną Urzędu Miasta Piekary Śląskie (mdanecka@piekary.pl),
  2. listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie (ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie)  z adnotacją na kopercie „Konsultacje projektu  uchwały  w  sprawie  nadania drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem,
  3. osobiście u Geodety Powiatowego (pok. nr 202 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie Bytomska 92).
  4. Konsultacje projektu uchwały odbywać się będą w terminie od  15 do 21 września 2021 r.

§ 3

Opublikować treść projektu uchwały:

  1. na stronie internetowej Urzędu Miasta Piekary Śląskie www.piekary.pl,
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka: konsultacje społeczne) www.bip.piekary.pl,
  3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie ( siedziba Urzędu ul. Bytomska 84).

§ 4

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Geodecie Powiatowemu Miasta Piekary Śląskie.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia będę prowadzić osobiście.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter