Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoKwietniowa sesja Rady Miasta i komisje

Kwietniowa sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 26.04.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Piekary Śląskie oraz ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia, a także sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.

Najbliższa, XXXV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 29 kwietnia 2021 roku. Wcześniej zwołane zostały (transmitowane w internecie) posiedzenia komisji:

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Ślubowanie radnego Miasta Piekary Śląskie.
  4. Sprawozdanie z realizacji “Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2020” (druk nr 532).
  5. Sprawozdanie z realizacji „Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych miasta Piekary Śląskie” (druk nr 533).
  6. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii miasta Piekary Śląskie (druk nr 534).
  7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 r. (druk nr 535).
  8. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) (druk nr 536) projekt uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Piekary Śląskie oraz ustalenia ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
2) (druk nr 537) projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej dnia 2 marca 2021 r. przez Radę Rodziców Niepublicznego Przedszkola Katolickiego „Anioła Stróża” w Piekarach Śląskich na działania Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
3) (druk nr 538) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sosnowiec, dotyczącego powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Piekary Śląskie wykonywania zadania publicznego z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie, oraz pokrycia kosztów tych świadczeń w części nieuregulowanej przez te osoby – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
4) (druk nr 539) projekt uchwały w sprawie dodatkowego oznaczenia taksówek posiadających licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
5) (druk nr 540) projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
6) (druk nr 541) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/378/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
7) (druk nr 542) projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
8) (druk nr 543) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
9) (druk nr 544) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
10) (druk nr 545) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

9.  Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
10. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
11. Przyjęcie protokołu XXXIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. oraz protokołu XXXIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 kwietnia 2021.
12. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
13. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Sesja w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną odbędzie się w trybie zdalnym.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter