Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoListopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Listopadowa sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 22.11.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

25 listopada 2021 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się  XLII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdzie się sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Piekary Śląskie w latach 2019-2020 i projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości.

Najbliższa, XLII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w czwartek, 25 listopada 2021 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami miasta Piekary Śląskie w latach 2019-2020.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:

 1. (druk nr 645) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/378/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i  społecznej osób niepełnosprawnych z późn. zm. – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 2. (druk nr 646) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Piekary Śląskie na rok 2022 – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 3. (druk nr 647) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie na rok 2022 – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 4. (druk nr 648) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Sosnowiec, dotyczącego powierzenia Gminie Sosnowiec przez Gminę Piekary Śląskie wykonywania w 2022 roku zadania publicznego z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób w stanie nietrzeźwości, doprowadzonych z terenu Gminy Piekary Śląskie, oraz pokrycia kosztów tych świadczeń w części nieuregulowanej przez te osoby – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 5. (druk nr 649) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/393/21 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Miasta Piekary Śląskie niestanowiących jego wyłącznej własności – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 6. (druk nr 650) projekt uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piekary Śląskie na lata 2015-2032 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 7. (druk nr 651) projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Piekary Śląskie na lata 2021-2036” – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 8. (druk nr 652) projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2022 roku opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 9. (druk nr 653) projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 10. (druk nr 654) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 11. (druk nr 655) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 12. (druk nr 656) projekt uchwały w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2022 roku – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 13. (druk nr 657) projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości powierzchni gruntów zgłoszonych do programu „Metropolitalne Łąki Kwietne” – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 14. (druk nr 658) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,

5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
7. Przyjęcie protokołu XLI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 października 2021 r.
8. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
9. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter