Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoLXIV sesja Rady Miasta i komisje

LXIV sesja Rady Miasta i komisje

Dodano: 29.05.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

31 maja 2023 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się LXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdować się będzie przedstawienie Radzie Miasta przez prezydent Sławę Umińską-Duraj “Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku”. Debata nad raportem odbędzie się na kolejnej sesji tj. w miesiącu czerwcu.

Radni debatować też będą nad projekt w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie.

Najbliższa, LXIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w środę, 31 maja 2023 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

Porządek posiedzenia

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu LXIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 27 kwietnia 2023 r.
  4. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2022.
  5. Raport z wykonania Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Piekary Śląskie za 2022 rok.
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   1. (druk nr 942) projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
   2. (druk nr 943) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/123/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
   3. (druk nr 944) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/48/11 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie: trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Piekarach Śląskich oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
   4. (druk nr 945) projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko meningokokom” młodzieży rocznika 2010, realizowanego w roku 2023 – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
   5. (druk nr 946) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/156/19 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie czasu bezpłatnego nauczania, wychowania  i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
   6. (druk nr 947) projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Piekary Śląskie na lata 2023-2052 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
   7. (druk nr 948) projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
   8. (druk nr 949) projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
   9. (druk nr 950) projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres między międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter