Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoCentrum zarządzania kryzysowego

Centrum zarządzania kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego

ul. K. Miarki 14
41-940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 31 44, 32 287 21 24/25
fax. 32 767 55 51
mail: zk@piekary.pl

mczk@piekary.pl

 


RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

STOP POŻAROM TRAW

UWAGA CZAD

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.Z tego względu wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń) mogą w niesprzyjających warunkach być źródłem tlenku węgla. Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz podczas dogrzewania sypialni różnego rodzaju piecykami.Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz podczas dogrzewania sypialni różnego rodzaju piecykami. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.gov.pl

Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefie kontrolowanej lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) oraz wysyłanie balonów napełnianych helem, lampionów, pokazy sztucznych ogni, laserów w okolicy lotniska.

Mapa_Dron_EPKT.pdf
strona_lotniska_drony_lasery.pdf


MONITORING MIEJSKI

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

  1. Administratorem danych osobowych znajdujących się na nagraniu z kamer monitoringu jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie.
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Administrator danych, w związku z koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jest uprawniony do stosowania środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) w obszarze przestrzeni publicznej, a także przechowywania nagrań zawierających Pani/Pana dane osobowe.
  4. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach przetwarzane są zgodnie z postanowieniami art.9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach z monitoringu wizyjnego nie będą ujawniane żadnym odbiorcom. Zapis z monitoringu może natomiast zostać przekazany organom ścigania i prokuraturze w ramach prowadzonych przez nich postępowań.
  6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.