Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoCentrum zarządzania kryzysowego

Centrum zarządzania kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Wydział Zarządzania Kryzysowego

ul. K. Miarki 14
41 940 Piekary Śląskie
tel. 32 287 31 44, 32 287 21 24/25, 32 767 52 49
fax. 32 767 55 51
mail: zk@piekary.pl

pczk-piekary@katowice.uw.gov.pl


RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

STOP POŻAROM TRAW

UWAGA CZAD

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.Z tego względu wszystkie urządzenia, w których następuje spalanie gazu lub innych paliw podczas ich pracy (np. piece gazowe, piece opalane węglem lub drewnem, piecyki łazienkowe, piece kaflowe, kominki, gazowe ogrzewacze pomieszczeń) mogą w niesprzyjających warunkach być źródłem tlenku węgla. Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz podczas dogrzewania sypialni różnego rodzaju piecykami.Najczęściej do wypadków związanych z zatruciem czadem dochodzi w łazience wyposażonej w grzałkę wody przepływowej tzw. terma gazowa czy junkers oraz podczas dogrzewania sypialni różnego rodzaju piecykami. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej: www.straz.gov.pl

Zasady uzyskiwania zgody na wykonywanie lotów bezzałogowych statków powietrznych w strefie kontrolowanej lotniska Katowice-Pyrzowice (EPKT) oraz wysyłanie balonów napełnianych helem, lampionów, pokazy sztucznych ogni, laserów w okolicy lotniska.

Mapa_Dron_EPKT.pdf
strona_lotniska_drony_lasery.pdf


MONITORING MIEJSKI

Informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO):

  1. Administratorem danych osobowych znajdujących się na nagraniu z kamer monitoringu jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie.
  2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
  3. Administrator danych, w związku z koniecznością zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej jest uprawniony do stosowania środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoringu) w obszarze przestrzeni publicznej, a także przechowywania nagrań zawierających Pani/Pana dane osobowe.
  4. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach przetwarzane są zgodnie z postanowieniami art.9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  5. Dane osobowe znajdujące się na nagraniach z monitoringu wizyjnego nie będą ujawniane żadnym odbiorcom. Zapis z monitoringu może natomiast zostać przekazany organom ścigania i prokuraturze w ramach prowadzonych przez nich postępowań.
  6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 60 dni od dnia nagrania, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, zgodnie z art. 15 RODO.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.