Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMiejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów

Dorota Prus

Telefony:
32 39 39 370

Adres:
ul. Bytomska 84
41-940 Piekary Śląskie
pokój nr 7
e-mail: mrk@piekary.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił stronę skierowaną dla wszystkich konsumentów w celu uświadomienia ich o przysługującym im prawom, ale także służącą podstawową pomocą we wszelkich problematycznych sytuacjach na linii konsument – sprzedający. Zachęcamy do zapoznani się ze stroną – prawakonsumenta.uokik.gov.pl

Informacje podstawowe:

Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich udziela porad wyłącznie mieszkańcom miasta Piekary Śląskie.

Miejski Rzecznik Konsumentów w Piekarach Śląskich informuje, że odpowiada tylko na korespondencję (wnioski, e-maile), która spełnia wymogi określone w art. 63 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego  (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zm.) tzn: zawiera co najmniej wskazanie osoby (imię i nazwisko) od której pochodzi, jej adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) i przedmiot sprawy, której dotyczy.

Ponadto zgodnie z art.63 § 3a cytowanej ustawy – podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej. W przypadku braku danych teleadresowych zgłaszane wnioski konsumentów pozostawione będą bez rozpoznania.

Miejski Rzecznik Konsumentów udziela odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, ale zgodnie z kolejnością  wpływu. Okres oczekiwania na odpowiedź, bądź podjęcie interwencji, zależy także od charakteru i stopnia skomplikowania sprawy.

Miejski Rzecznik Konsumentów działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 221 Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Miejski Rzecznik Konsumentów jest osobą pełniącą funkcję publiczną, czyli jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu prawa oznacza to, iż w trakcie pełnienia obowiązków służbowych podlega szczególnej ochronie prawnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielenie konsumentom porad i informacji prawnych:

 • w sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców,
  w sprawach, w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.
 • W sprawach zasadnych o ochronę indywidualnych interesów konsumentów załatwienie sprawy następuje poprzez spełnienie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego przez przedsiębiorcę na rzecz konsumenta albo ustalenie sytuacji prawnej konsumenta w relacjach z przedsiębiorcą.

W sprawach uznanych za  bezzasadne, postępowanie kończy pisemna,  telefoniczna lub ustna  odpowiedź Miejskiego Rzecznika  Konsumentów. W przypadku, gdy konsument zrezygnuje z dalszego dochodzenia roszczeń postępowanie kończy stosowne oświadczenie konsumenta (forma pisemna, telefoniczna lub ustna), mając powyższe na uwadze  zostaje  sporządzona notatka służbowa.

Zadania oraz uprawnienia Rzecznika:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów,
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
 • współdziałanie z właściwym miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi,
 • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych.

Miejski   Rzecznik   Konsumentów   zajmuje   się   sprawami   konsumenckimi   dotyczącymi:

 • umów sprzedaży,
 • umów o dzieło – świadczenie usług przez wykonawców, serwisy i naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonywania mebli, stolarki okiennej i innych rzeczy ruchomych zlecanych na indywidualne zamówienie, usługi rzemieślnicze i inne,
 • umów o świadczenie usług powszechnych – telekomunikacyjnych, w tym telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostarczenia Internetu, usługi telewizji kablowej, platformy cyfrowej,
 • umów o świadczenie usług turystycznych,
 • umów o świadczenie usług przewozowych,
 • umów o świadczenie usług pocztowych,
 • umów o świadczenie usług bankowych,
 • umów o świadczenie usług energetycznych,
 • umów o świadczenie usług edukacyjnych.

„Wszyscy z definicji jesteśmy konsumentami. Konsumenci stanowią największą grupę ekonomiczną w gospodarce, wpływającą oraz pozostającą pod wpływem prawie każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Ale są oni jedyną ważną grupą, której zdanie często nie jest wysłuchane”

John F. Kennedy

Więcej informacji znaleźć można w załączniku poniżej:

Pliki do pobrania