Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMiejskie wyróżnienia honorowe

Miejskie wyróżnienia honorowe

Miejskie wyróżnienia honorowe

  • Nadanie tytułu “Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie” jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług na rzecz mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, nadawanym przez Radę Miasta Piekary Śląskie.

Tytuł może być nadany zarówno mieszkańcom Miasta Piekary Śląskie, jak i osobom nie zamieszkującym w Piekarach Śląskich, obywatelom polskim i cudzoziemcom.

Tytuł nadaje się za wybitne zasługi na rzecz obywateli i Miasta Piekary Śląskie w różnych dziedzinach, za wniesienie istotnego wkładu w rozwój Miasta, promocję i tworzenie pozytywnego wizerunku Miasta oraz za szczególne osiągnięcia przyczyniające się do budowania dobra mieszkańców Piekar Śląskich.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach tytuł może zostać nadany pośmiertnie.

Uprawnionymi do składania wniosków są mieszkańcy Piekar Śląskich, osoby prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej działające na terenie miasta Piekary Śląskie. Wnioski składa się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

W celu analizy wniosków oraz przedstawienia nominacji do tytułu Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje Kapitułę tytułu “Honorowego Obywatela Miasta Piekary Śląskie”, zwaną dalej Kapitułą, w skład której wchodzi co najmniej siedem osób.

Osoba uhonorowana tytułem otrzymuje pamiątkowy grawerunek zawierający herb miasta oraz treść uchwały Rady Miasta w sprawie nadania tytułu.

Uroczyste wręczenie pamiątkowego grawerunku następuje podczas sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.

W dniu 25 sierpnia 2016 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr XXIV/306/16 w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu “Honorowy Obywatel Miasta Piekary Śląskie”.

Pełna treść Regulaminu oraz wzór wniosku dostępna pod adresem: http://www.bip.piekary.pl/?a=27217

 

  • Przyznawanie tytułu “Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie” – miejskiego wyróżnienia honorowego ma na celu uhonorowanie osób fizycznych, prawnych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej szczególnie zasłużonych dla miasta Piekary Śląskie za ich działalność, twórczość, aktywność oraz zrealizowane inicjatywy, które w sposób znaczący wpłynęły/ wpływają na rozwój i promocję miasta oraz dobro jego mieszkańców w sferze gospodarczej i społecznej.

Uprawnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej działające na terenie miasta Piekary Śląskie.

Wnioski powinny być składane najpóźniej do 30 kwietnia danego roku kalendarzowego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w innym terminie.

W celu analizy wniosków oraz przedstawienia nominacji do tytułu Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje Kapitułę tytułu “Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”, zwaną dalej Kapitułą, w skład której wchodzi co najmniej 5 osób.

Uroczyste wręczenie pamiątkowego graweru zawierającego: herb miasta, podstawę prawną przyznania tytułu oraz oznaczenie tej osoby lub organizacji następuje raz w roku podczas Dni Miasta Piekary Śląskie.

W dniu 30 października 2014 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła Uchwałę Nr XLVII/612/14 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania tytułu „Zasłużony dla Miasta Piekary Śląskie”.

Pełna treść Regulaminu oraz wzór wniosku dostępna pod adresem: http://www.bip.piekary.pl/?a=20431

  • Przyznanie Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy

Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej, wybitne osiągnięcia w zakresie propagowania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania nowatorskich form życia społeczno-kulturalnego, upowszechniania piekarskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego.

Nagroda może zostać przyznana osobie lub organizacji posiadającej międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub lokalne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, mającym związek z Piekarami Śląskimi.

Uprawnionymi do składania wniosków są osoby fizyczne, osoby prawne oraz organizacje nie posiadające osobowości prawnej działające na terenie miasta Piekary Śląskie.

Wnioski powinny być składane najpóźniej do 31 grudnia danego roku kalendarzowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może zostać złożony w innym terminie.

W celu analizy wniosków oraz przedstawienia nominacji do nagrody Prezydent Miasta Piekary Śląskie powołuje Komisję ds. przyznania Nagrody, w skład której wchodzi co najmniej 7 osób.

Osoba lub organizacja uhonorowana Nagrodą otrzymuje statuetkę z podobizną Wawrzyńca Hajdy.

W dniu 26 marca 2015 r. Rada Miasta Piekary Śląskie podjęła uchwałę Nr VI/64/15 w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy.

Z pełną treścią Regulaminu można zapoznać się TUTAJ

Wzór wniosku – można pobrać TUTAJ