Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoOrganizacja i zadania

Organizacja i zadania

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

1. Koordynowanie bieżącej działalności placówek oświatowych.
2. Planowanie sieci przedszkoli, szkół i pozostałych placówek, na podstawie danych statystycznych i demograficznych, prowadzenie całości spraw związanych z tworzeniem i likwidacją placówek.
3. Współdziałanie z dyrektorami szkół i placówek oświatowych.
4. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów placówek oświatowych oraz nadzór w zakresie kadrowym tych placówek.
5. Przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.
6. Współdziałanie ze Śląskim Kuratorem Oświaty, wykonywanie zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego.
7. Koordynowanie, wspomaganie i nadzorowanie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych i wakacji letnich, prowadzenie dokumentacji związanej z wyjazdami śródrocznymi uczniów.
8. Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego.
9. Kierowanie uczniów do szkolnych ośrodków wychowawczych.
10. Zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
11. Współdziałanie z Zakładem Ekonomiczno-Finansowej Obsługi Placówek Oświatowych w zakresie planowania budżetów placówek.
12. Współpraca z Domem Dziecka w zakresie spraw edukacyjnych.
13. Współdziałanie ze społecznym ruchem oświatowym i innymi organizacjami i instytucjami.
14. Prowadzenie rejestru niepublicznych placówek oświatowych.
15. Prowadzenie merytorycznej dokumentacji związanej ze stypendiami.
16. Prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.
17. Realizowanie procedur awansu zawodowego nauczyciela.