Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMonitoring wizyjny na terenie Piekar Śląskich

Monitoring wizyjny na terenie Piekar Śląskich

Dodano: 26.07.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

Na terenie miasta Piekary Śląskie funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, obejmujący aktualnie 25 kamer. Gromadzi on obraz wideo zarejestrowany przez kamery monitoringu. Po upływie 60 dni materiał jest automatycznie nadpisywany. Informujemy jakie w związku z tym przysługują Wam prawa.

Zarejestrowany materiał wideo może zostać zabezpieczony i udostępniony na wniosek upoważnionych służb i instytucji (tj. Policja, Straż Miejska, Prokuratura, Sądy) w ramach prowadzonych postępowań. W trakcie 60 dni od daty rejestracji istnieje możliwość złożenia pisemnego wniosku o zabezpieczenie (zablokowanie) zarejestrowanego materiału wideo przed nadpisaniem. Wniosek należy złożyć pisemnie do Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzenia Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84 lub elektronicznie na adres e-mail: um@piekary.pl.

Poza przypadkami udostępniania zabezpieczonych nagrań uprawnionym organom, informacje uzyskane za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego mogą zostać udostępnione osobie fizycznej, która wykaże swój interes podyktowany zapewnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, utrwaleniem dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałaniem przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz ochroną obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Jednakże w tym przypadku treść nagrania może zostać udostępnione osobie fizycznej jedynie w postaci pisemnej relacji, zawartej w protokole z przeglądu nagrania, dokonanego przez operatora monitoringu wizyjnego. W sytuacji, gdy z treści nagrania (przebiegu utrwalonego zdarzenia) może wynikać, że istnieją przesłanki do zawiadomienia właściwych organów, w celu wszczęcia odpowiedniego postępowania, operator monitoringu dokonuje zabezpieczenia nagrania, w celu późniejszego przekazania go uprawnionym organom, po złożeniu przez ten organ wniosku o zabezpieczenie i udostępnienie nagrania.

Poniżej znajdują się Wniosek o dokonanie przeglądu zapisu monitoringu wizyjnego oraz Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego.

Udostępnij artykuł