Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoObwieszczenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie

Dodano: 15.10.2020 Autor: Wojciech Maćkowski

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzozowice – Kamień

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.)

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały nr V/42/15 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzozowice – Kamień, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Granice obszaru objętego planem określa załącznik do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.piekary.pl (zakładka:  Urząd Miasta/ Planowanie Przestrzenne/ Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania) zwanej dalej BIP.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 w związku z art. 8c, zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej:

  • w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: um@piekary.pl
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U.
    z 2020r. poz. 346 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 listopada 2020r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby; przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której wniosek dotyczy.

Wzór pisma o przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego planu miejscowego zamieszczony został na stronie BIP (zakładka: jw.)

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego przy ul. Bytomskiej 92, pokoju 213, od poniedziałku do piątku zgodnie z zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta, oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – tel. 32 39 39 340.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter