Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoProjekt planu zagospodarowania ul. Brzechwy

Projekt planu zagospodarowania ul. Brzechwy

Dodano: 30.04.2021 Autor: Andrzej Zazgórnik

Do publicznego wglądu będzie dostępny w dniach od 7 maja do 4 czerwca 2021 roku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ulicy Jana Brzechwy. Z dokumentem będzie można zapoznać się w Referacie Budownictwa i Planowania Przestrzennego Wydziału Gospodarki Przestrzennej przy ul. Bytomskiej 92 i za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej. Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 21 czerwca br.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 741) oraz uchwały nr XXVII/316/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2020r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla terenów położonych w rejonie ul. Jana Brzechwy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 maja 2021r. do 4 czerwca 2021r., w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213, w godzinach: w poniedziałek od godz. 7:30 do 17:00, od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30 oraz w piątek od godz. 7:30 do 14:00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie również na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie (zwany dalej BIP): www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędą się w dniach 20 i 21 maja 2021r. w Centrum Usług Społecznych przy ul. Franciszka Żwirki 23 w Sali konferencyjnej, w godzinach od 11:00 do 13:00.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat ww. wyłożonego projektu planu można uzyskać pod nr telefonu 032 39 39 340.

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego faktu określonych ograniczeń, nakazów i zakazów prosi się o wcześniejsze umówienie wizyty w urzędzie pod nr telefonu 032 39 39 340 (zarówno celem wglądu do wyłożonego projektu planu jak i udziale w dyskusji publicznej).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021r.

Zgodnie z art. 8c ww. ustawy uwagi można składać:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w tym na adres: um@piekary.pl.

Uwaga powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy oraz przedmiot uwagi.

Wzór wniosku o przyjęcie i rozpatrzenie uwagi dostępny jest na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 247) zwanej dalej „ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku” w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje o projekcie planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Zgodnie z art. 40 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wznoszone:

  • w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie pok. 213,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres: um@piekary.pl.

Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko należy wnosić w nie przekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2021r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w zakresie prognozy oddziaływania na środowisko jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Administratorem danych osobowych, które zostaną nam przez Pana/Panią przekazane jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel.: +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowywania, oraz w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92, w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Referat Budownictwa i Planowania Przestrzennego w pokoju 213.

 

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter