Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPrzystąpienie do sporządzenia planu ogólnego

Przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego

Dodano: 07.06.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza z dniem 7 czerwca 2024 r. przystąpienie do sporządzenia planu ogólnego miasta Piekary Śląskie w związku z podjęciem przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały nr LXXIV/806/24 z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Piekary Śląskie oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko planu ogólnego.

Wnioski do planu ogólnego miasta Piekary Śląskie można składać w nieprzekraczalnym terminie
do 31 lipca 2024 r. w postaci:

  • papierowej na adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w szczególności poczty elektronicznej (e-mail: um@piekary.pl., skrytka ePUAP /urz/skrytka).

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazuje, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem, oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu.

Wnioski należy składać na formularzu pisma dotyczącym aktu planowania przestrzennego  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 poz. 2509). Wzór formularza zamieszczony został na stronie BIP: www.bip.piekary.pl zakładka Urząd Miasta/ planowanie przestrzenne/ plan ogólny.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko planu ogólnego miasta Piekary Śląskie można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2024 r.:

  • w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie,
  • ustnie do protokołu,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres um@piekary.pl bądź też za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej – skrytka ePUAP  /urz/skrytka.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referat Planowania Przestrzennego przy ul. Bytomskiej 92, pok. 213, od poniedziałku do piątku zgodnie z zasadami funkcjonowania Urzędu Miasta oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – tel. 32 39 39 340.

 

Udostępnij artykuł