Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoSesja absolutoryjna za rok 2023

Sesja absolutoryjna za rok 2023

Dodano: 10.06.2024 Autor: Wojciech Maćkowski

14 czerwca 2024 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się V sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Głównym punktem porządku obrad będzie rozpatrzenie “Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023”, a także udzielenie Prezydent Miasta absolutorium za 2023 r.

Podjęcie uchwały dotyczącej absolutorium poprzedzi debata nad “Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023”. Sam raport został zaprezentowany przez Sławę Umińską-Kajdan – Prezydent Miasta na majowej sesji.

Najbliższa, V sesja Rady Miasta Piekary Śląskie zorganizowana zostanie w piątek, 14 czerwca 2024 roku. Wcześniej zwołane zostały posiedzenia komisji, które odbędą się w sali 201 Urząd Miasta w Piekarach Śląskich przy ul. Bytomskiej 84.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu II sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 maja 2024 r., protokołu III sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 17 maja 2024 r. oraz protokołu IV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 23 maja 2024 r.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023:

1) debata nad Raportem o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2023,
2) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania (druk nr 29)

5. Udzielenie Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2023 rok:

1)  omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie,
2)  omówienie sprawozdania finansowego Miasta Piekary Śląskie,
3)  omówienie informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Piekary Śląskie,
4) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
5)  rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za 2023 r. (druk nr 30),
6) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie,
7) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piekary Śląskie w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piekary Śląskie za 2023 rok,
8) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie absolutorium za 2023 r. (druk nr 31).

  1. Rozpatrzenie projektów uchwał:
    1. (druk nr 32) projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2024 roku” – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
    2. (druk nr 33) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXXIV/800/24 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie.
  2. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
  3. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
  4. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2024.
  5. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
  6. Zamknięcie obrad.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Transmisja sesji będzie dostępna na stronie piekary.pl.

Udostępnij artykuł