Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Na terenie Miasta Piekary Śląskie prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów:

1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) zużyte opony,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) przeterminowane leki i chemikalia,
14) popiół.

Zgodnie z obowiązującym w naszym mieście Regulaminem utrzymania czystości i porządku, na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie powinny być gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach o pojemności 240 l, 1100l lub 1,5 m3:

– pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier,
– pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło,
– pojemnik żółty przeznaczony jest na odpady metali i tworzyw sztucznych,
– pojemnik brązowy przeznaczony jest na odpady biodegradowalne.

Natomiast na terenie zabudowy jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone w dostarczanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. workach, osobno na:

– papier,
– szkło,
– metale i tworzywa sztuczne,
– odpady zielone,
– popiół.

W ramach tzw. „zielonego worka” każdy mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może oddać odpady zielone, takie jak trawa czy liście.

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 3 został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który czynny jest od poniedziałku do piątku w  godzinach  10.00-18.00 oraz  w  soboty  w  godzinach  8.00-13.00. Mieszkańcy Piekar Śląskich, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu (PSZOK) wytwarzane przez siebie odpady podlegające segregacji.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi także raz na kwartał zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, natomiast dla mieszkańców osiedli i spółdzielni mieszkaniowych wywóz ten realizowany jest w każdą sobotę. Odpady te powinny być wystawione na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub w wyznaczonym do tego celu miejscu – w zabudowie wielorodzinnej.

Również raz na kwartał w wyznaczonym miejscu w każdej dzielnicy miasta przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać własnym transportem do PSZOK. Do PSZOK należy również dostarczyć zużyte opony, powstałe w gospodarstwie domowym.

Lokalizacja i wykaz aptek na terenie miasta Piekary Śląskie , w których mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Lokalizacja i wykaz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do pobrania poniżej.

Udostępnij artykuł

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter