Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Na terenie Miasta Piekary Śląskie prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów:

1)     papier,

2)     metale,

3)     tworzywa sztuczne,

4)     szkło,

5)     opakowania wielomateriałowe,

6)     odpady ulegające biodegradacji,

7)     odpady zielone,

8)     meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9)     inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10)  zużyte opony,

11)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12)  zużyte baterie i akumulatory,

13)  przeterminowane leki i chemikalia,

14)  popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych.

Zgodnie z obowiązującym w naszym mieście Regulaminem utrzymania czystości i porządku, na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie powinny być gromadzone w odpowiednio oznakowanych pojemnikach o pojemności240 l, 1100l lub 1,5 m3:

–       pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier,

–       pojemnik zielony przeznaczony jest na szkło,

–       pojemnik żółty przeznaczony jest na odpady z tworzyw sztucznych,

–       pojemnik brązowy przeznaczony jest na odpady biodegradowalne.

Natomiast na terenie zabudowy jednorodzinnej odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone w dostarczanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. workach o pojemności 120 l, osobno na:

–       papier,

–       szkło,

–       tworzywa sztuczne,

–       odpady zielone.

W ramach tzw. „zielonego worka” każdy mieszkaniec uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi może oddać odpady zielone, takie jak trawa czy liście.

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 3 został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który czynny jest od poniedziałku do piątku w  godzinach  10.00-18.00 oraz  w  soboty  w  godzinach  8.00-13.00. Mieszkańcy Piekar Śląskich, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu (PSZOK) wytwarzane przez siebie odpady podlegające segregacji.

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi także raz na kwartał zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, natomiast dla mieszkańców osiedli i spółdzielni mieszkaniowych wywóz ten realizowany jest w każdą sobotę. Odpady te powinny być wystawione na chodniku przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub w wyznaczonym do tego celu miejscu – w zabudowie wielorodzinnej.

Również raz na kwartał w wyznaczonym miejscu w każdej dzielnicy miasta przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać własnym transportem do PSZOK. Do PSZOK należy również dostarczyć zużyte opony, powstałe w gospodarstwie domowym.

Lokalizacja i wykaz aptek na terenie miasta Piekary Śląskie , w których mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Lokalizacja i wykaz pojemników na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do pobrania poniżej.