Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiSELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Na terenie Miasta Piekary Śląskie prowadzona jest selektywna zbiórka następujących rodzajów odpadów:

1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady z podziałem na:
a) frakcję kuchenną (BIO-kuchenne),
b) odpady zielone takie jak: trawa, liście, pozostałości roślin, ziemia do kwiatków, rozdrobnione gałęzie (BIO-zielone),
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
9) zużyte opony,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) przeterminowane leki i chemikalia,
13) popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych,
14) odpady niebezpieczne,
15) odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
 
Selektywna zbiórka odpadów powinna odbywać się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zasady przedstawia szczegółowa ulotka którą można pobrać poniżej.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. prowadzi także raz na kwartał zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. W zabudowie jednorodzinnej będzie ona realizowana w poszczególnych dzielnicach Gminy, co najmniej raz na kwartał, według harmonogramu zamieszczonego na stronie BIP Urzędu Miasta Piekary Śląskie i po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne do godziny 14 dnia poprzedzającego odbiór odpadów. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w terminie
przewidzianym harmonogramem na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w zabudowie wielorodzinnej będzie realizowana jeden raz w tygodniu, po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości (zarządcę) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne do
godziny 14 dnia poprzedzającego odbiór odpadów. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być wystawione w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę.

Również raz na kwartał w wyznaczonym miejscu w każdej dzielnicy miasta przeprowadzana jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Duży sprzęt elektroniczny i elektroniczny (np. pralki, lodówki, itp.) będzie odbierany w wyznaczonych terminach bezpośrednio sprzed nieruchomości, po uprzednim telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu do podmiotu odbierającego odpady. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać również podmiotom wskazanym w art. 37 i 40 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także dostarczać własnym transportem do PSZOK. Do PSZOK należy również dostarczyć zużyte opony, powstałe w gospodarstwie domowym.

Lokalizacja i wykaz aptek na terenie miasta Piekary Śląskie, w których mieszkańcy mogą oddawać przeterminowane leki w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich przy ul. Kotuchy 3 został utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który czynny jest od poniedziałku do piątku w  godzinach  10.00-18.00 oraz  w  soboty  w  godzinach  8.00-13.00. Mieszkańcy Piekar Śląskich, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami, mogą nieodpłatnie dostarczyć do Punktu (PSZOK) wytwarzane przez siebie odpady podlegające segregacji.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter