Kalendarz wydarzeń

Inne Programy

W związku z możliwością aplikowania przez Gminę Piekary Śląskie o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4. „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT”, Gmina Piekary Śląskie ogłosiła w lutym br. nabór wniosków mieszkańców zainteresowanych udziałem w Programie.

W ramach ww. Programów zaplanowano do realizacji w 2017r. następujące zadania:

  • wymianę ok. 40 pieców nieekologicznych węglowych na kotły gazowe (dotacja 10.200zł.),
  • instalację ok. 31. kolektorów słonecznych (dotacja 10.200zł),
  • instalację ok. 69 ogniw fotowoltaicznych (dotacja 14.450zł).

Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 85% kosztów kwalifikowanych od poszczególnych kwot: w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych do kwoty 17.000,00zł.,w przypadku montażu kolektorów słonecznych do kwoty 12.000,00zł.  w przypadku montażu kotła gazowego do kwoty 12.000,00zł. natomiast wysokość wkładu własnego Uczestnika Projektu wynosi 15% od ww. kwot.

Realizacja wszystkich ww. zadań uzależniona będzie od możliwości finansowych Gminy Piekary Śląskie oraz otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.