Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiObowiązkowe informacje publikowane przez Gminę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązkowe informacje publikowane przez Gminę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dodano: 16.10.2019 Autor: wblaszczyk

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Informacje te dostępne są w odnośniku poniżej:

https://piekaryslaskie.bip.net.pl/kategorie/227-wydzial-ochrony-srodowiska-gospodarki-odpadami-i-rolnictwa/artykuly/1457-rejestr-dzialalnosci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpadow-komunalnych-od-wlascicieli-nieruchomosci-na-terenie-gminy-piekary-slaskie?lang=PL

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Informacje te dostępne są w corocznie sporządzanych sprawozdaniach znajdujących się pod adresem:

https://piekaryslaskie.bip.net.pl/kategorie/227-wydzial-ochrony-srodowiska-gospodarki-odpadami-i-rolnictwa/artykuly/1364-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-piekary-slaskie?lang=PL

https://piekaryslaskie.archiwum.bip.net.pl/a49545.html

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacje te dostępne są w corocznie sporządzanych sprawozdaniach znajdujących się pod adresem:

https://piekaryslaskie.bip.net.pl/kategorie/227-wydzial-ochrony-srodowiska-gospodarki-odpadami-i-rolnictwa/artykuly/1364-analiza-stanu-gospodarki-odpadami-komunalnymi-na-terenie-gminy-piekary-slaskie?lang=PL

https://piekaryslaskie.archiwum.bip.net.pl/a49545.html

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich i znajduje się poda adresem ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie.
Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, sobota od 8:00 do 13:00.
Rodzaje przyjmowanych odpadów zebranych w sposób selektywny na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) papier - w ilości bez ograniczeń,
2) metale - w ilości bez ograniczeń, 
3) tworzywa sztuczne - w ilości bez ograniczeń,
4) szkło - w ilości bez ograniczeń,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w ilości bez ograniczeń,
6) bioodpady (frakcję kuchenną oraz odpady zielone) - w ilości 0,1 Mg przypadającej na adres zamieszkania na rok.
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości 1 Mg przypadającej na adres zamieszkania na rok,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe (takie jak: gruz betonowy, cegły, tynki, klinkier, dachówki, płytki, gres, terakota, ziemia) - w ilości 10 Mg przypadającej na adres zamieszkania na rok, a pozostałe odpady budowlane i rozbiórkowe - w ilości 0,1 Mg przypadającej na adres zamieszkania na rok,
9) zużyte opony - w ilości 4 opon na osobę na każdy rok,
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w ilości bez ograniczeń,
11) zużyte baterie i akumulatory - w ilości bez ograniczeń,
12) przeterminowane leki i chemikalia - w ilości bez ograniczeń,
13) popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych - w ilości bez ograniczeń,
14) odpady niebezpieczne - w ilości bez ograniczeń,
15) odpady nieklasyfikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - w ilości bez ograniczeń.
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650):
 
1) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie,
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “HEKTOR” Jacek Górecki, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-949 Piekary Śląskie,
 
f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne (odpady odbierane są odpłatnie):
 
 

Nazwa podmiotu

Adres

Rodzaj zbieranych odpadów

Nr kontaktowy

Firma Handlowo-Usługowa „Szymon” Szymon Kożdoń

42-229 Częstochowa, ul. Lechonia 25/3

Folia, sznurek, worki po nawozach

516 703 128

Ekoplast-Produkt Sp. z o.o.

43-400 Cieszyn, ul. Frysztacka 145

Zużyte opony

(33) 858 00 75

KON-WIT

42-350 Koziegłowy, ul. Częstochowska 70A

Zużyte opony

696 023 333

Udostępnij artykuł