Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiObowiązkowe informacje publikowane przez Gminę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Obowiązkowe informacje publikowane przez Gminę zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dodano: 16.10.2019 Autor: wblaszczyk

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty o:

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Informacje te dostępne są w odnośniku poniżej:

http://www.bip.piekary.pl/?a=29671

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Informacje te dostępne są w corocznie sporządzanych sprawozdaniach znajdujących się pod adresem:

http://www.bip.piekary.pl/?c=260

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Informacje te dostępne są w corocznie sporządzanych sprawozdaniach znajdujących się pod adresem:

http://www.bip.piekary.pl/?c=260

d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) prowadzony jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich i znajduje się poda adresem ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie.
Godziny otwarcia punktu: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, sobota od 8:00 do 13:00.
Rodzaje przyjmowanych odpadów w PSZOKu:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
10) zużyte opony,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) przeterminowane leki i chemikalia,
14) popioły pochodzące z palenisk w gospodarstwach domowych
e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650):
 
1) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Piekarach Śląskich, ul. Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie,
2) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “HEKTOR” Jacek Górecki, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-949 Piekary Śląskie,
 
f) adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;
 
w trakcie ustalania.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter