Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiOPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Właściciele nieruchomości są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
Opłata = liczba mieszkańców x stawka opłaty

STAWKI OPŁAT:
Uchwałą Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XIV/166/15 z dnia 6 października 2015 r. (zmienionej Uchwałą Nr XXIX/363/16) zostały określone obowiązujące od listopada 2015 r. stawki opłat za odpady komunalne:

– dla nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy:
a) w przypadku selektywnej zbiórki – 13 ,00 zł od osoby
b) w przypadku nieselektywnej zbiórki – 18,00 zł od osoby

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się na indywidualny numer rachunku bankowego nadany przez Urząd Miasta każdemu składającemu deklarację.

Opłatę należy uiszczać w trybie miesięcznym – opłata za dany miesiąc wymagana jest do 15 dnia następnego miesiąca.

Opłatę można dokonywać:
– przelewem,
– w kasie Urzędu Miasta,
– na poczcie.

W przypadkach dotyczących windykacji zaległości (upomnień) w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacji udzielają pracownicy Referatu Windykacji pod nr tel. (32) 77 61 473