Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoTrwa rekrutacja do Programu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Trwa rekrutacja do Programu „Adepci Śląskiego Rzemiosła”

Głównym celem projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła” jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (18 kobiet i 32 mężczyzn) z woj. śląskiego, pozostających bez pracy, w szczególności nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, poprzez udział w indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej prowadzącej do zdobycia tytułu czeladnika w zawodach rzemieślniczych. Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29, które spełniają łącznie trzy warunki:

  1. nie pracują (tj. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo),
  2. nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W ramach projektu zostanie dokonana identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia, diagnoza możliwości doskonalenia zawodowego, pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby, poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Szkolenia miękkie, aktywizacyjno-motywujące, aktywne metody poszukiwania pracy, 6 miesięczne programy nauki zawodu, prowadzące do zdobycia tytułu czeladnika, który jest wysoko ceniony w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a dzięki jego uwierzytelnieniu przez Związek Rzemiosła Polskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych uznawany w całej UE.

W załącznikach zamieszczamy listę zawodów objętych programem oraz materiały informacyjne.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie Izby Rzemieślniczej w Katowicach.

Projekt „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowany jest przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Działania 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy).

Pliki do pobrania