Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoWsparcie dla uczniów z Ukrainy

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy

Dodano: 25.01.2023 Autor: Wojciech Maćkowski

“Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Piekary Śląskie”

Beneficjent:
Gmina Piekary Śląskie

Wartość całkowita projektu:
69 705,55 zł

Całkowita wartość dofinansowania:
62 734,99 zł

Wartość dofinansowania ze środków europejskich:
59 249,71 zł (85%  kosztów kwalifikowanych)

Dotacja celowa z budżetu krajowego:
3 485,28 zł ( 5% całkowitych wydatków kwalifikowanych  projektu)

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji:
02.11.2022-31.03.2023

Opis projektu:
Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – GMINA PIEKARY ŚLĄSKIE” realizuje zapisy Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, gdyż zakłada poprawę dostępu do wysokiej jakości edukacji. Celem głównym projektu jest  wyrównanie szans edukacyjnych uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022r., uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie. W ramach udzielonego wsparcia zostanie zakupiony sprzęt ICT, pomoce dydaktyczne oraz doposażone zostaną pracownie szkolne.  Wsparciem zostanie objętych 34 dzieci ukraińskich, które uczęszczają do piekarskich szkół podstawowych.

Cel projektu:
Wzrost dostępności do wysokiej jakości kształcenia ogólnego uczniów uciekających
z Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piekary Śląskie w okresie od 02.11.2022 r. do 31.03.2023 r., poprzez zakup sprzętu ICT, pomocy dydaktycznych oraz doposażenie pracowni szkolnych.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter