Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoDodatek z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła

Dodatek z tytułu wykorzystywania źródeł ciepła

Dodano: 27.09.2022 Autor: Karolina Wieczorek

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich stale przyjmuje wnioski o dodatek węglowy oraz rozpoczął przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (m.in. takich jak kocioł na paliwo stałe, kominek, piec kaflowy czy kocioł olejowy). Poprawnie wypełnione wnioski mieszkańców przyjmowane będą do 30 listopada br. wyłącznie w MOPR w Piekarach. Od 30 września br. wypłacane będą dodatki węglowe osobom, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane. Ponadto podmioty niebędące gospodarstwami domowymi (podmioty wrażliwe), przedsiębiorcy, instytucje oraz przedsiębiorstwa energetyczne mogą składać wnioski o rekompensatę z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie w budynku przy ul. Bytomskiej 84 w Punkcie Informowania Mieszkańców.

Dodatek dla gospodarstw domowych na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 1. kocioł na paliwo stałe, kominek, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
 2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 3. kocioł olejowy

Warunkiem koniecznym do otrzymania tego dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Komu przysługuje dodatek ?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, które spełniają następujące warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem w postaci pelletu lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym lub
 2. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (za gaz skroplony LPG uważa się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.) lub
 3. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego wnioskodawcy musi być kocioł olejowy zasilany paliwem w postaci oleju opałowego,
 4. główne źródło ogrzewania musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Co należy zrobić, aby otrzymać dodatek?

W celu otrzymania dodatku należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, rozumie się: osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) lub osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Ważne!
Aby otrzymać dodatek na ogrzanie gospodarstwa domowego, nie trzeba być właścicielem budynku, jak również nie jest konieczne zameldowanie w miejscu zamieszania. Dla przyznania dodatku kluczową informacją jest miejsce zamieszkania.

Obowiązujące mieszkańców zasady:

 1. jeden dodatek na jedno gospodarstwo ( dodatek może uzyskać tylko osoba, która jako pierwsza złożyła wniosek dla danego gospodarstwa domowego)
 2. wniosek składa osoba zamieszkująca i gospodarująca w danym gospodarstwie domowym
 3. 1 adres zamieszkania = 1 dodatek nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych ; dodatek otrzymuje pierwszy wnioskujący
 4. istnieje możliwość weryfikacji liczby gospodarstw domowych w tym możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego. W przypadku odmowy możliwości przeprowadzenia wywiadu środowiskowego następuje odmowa przyznania dodatku.

UWAGA! Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym, którym pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek węglowy.

Ile wynosi dodatek?

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

 • 3000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy
 • 1000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, trzon kuchenny, piec kaflowy, piecokuchnia zasilane drewnem kawałkowym
 • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilony skroplonym gazem LPG
 • 2000 zł. – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy

Termin składania wniosków o dodatek węglowy?

Tak. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku.

Aby otrzymać rozstrzygnięcie w formie elektronicznej, należy we wniosku o dodatek wskazać swój adres e-mail. W przypadku braku adresu e-mail powyższą informację można odebrać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – Dział Świadczeń Pomocy Społecznej , mieszczącym się przy ul. Bpa Nankera 103 w Piekarach Śląskich. Jedynie decyzje odmowne będą wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jak złożyć wniosek?

 1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrytki ePUAP:/MOPRPiekary/skrytka lub https://epuap.gov.pl/wps/portal (Krok 1 Wypełnij dokładnie wniosek i podpisz. Krok 2 Zeskanuj kompletnie wypełniony wniosek. Krok 3 Zaloguj się do portalu ePuap, następnie wybierz z katalogu spraw na Epuap Pismo ogólne do podmiotu publicznego (serwis zewnętrzny). Krok 4 Dołączyć w formie pdf zeskanowany wniosek. Krok 5 Podpisz wniosek bezpłatnym profilem zaufanym lub podpisem zaufanym/ kwalifikowanym. Krok 5a Jeśli nie masz profilu zaufanego, sprawdź czy możesz złożyć profil za pośrednictwem Twojego konta on-line bez wychodzenia z domu (serwis zewnętrzny). Krok 6 W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcie otrzymasz odpowiedź na wskazany we wniosku adres e-mail. Krok 7 Jeśli rozstrzygnięcie w sprawie dodatku zakończy się negatywnie decyzję administracyjną otrzymasz za pośrednictwem portalu ePuap na Twoją skrzynkę na portalu GOV.pl.
 2. Tradycyjnie, w formie papierowej:
 • wrzucając wniosek do urny/skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103
 • osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Biskupa Nankera 103
 • Wniosek znajduje się w zakładce WNIOSKI lub pod linkiem: Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych.pdf

Godziny przyjmowania klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich

poniedziałek od godz. 7:45 do godz. 16:30,
wtorek – czwartek od godz. 7:45 do godz. 15:00,
piątek od godz. 7:45 do godz. 13:30.

Wnioski można składać osobiście także bezpośrednio u pracowników socjalnych na Punktach Terenowych (PT). Godziny przyjmowania klientów na PT : od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00

 • PT ,,Osiedle” ul. Olimpijska 3,
 • PT ,,Piekary-Szarlej” ul. Kalwaryjska 58
 • DAS – ZPS ul. Prymasa Stefana Wyszyńkiego 31,
 • PT ,,Brzeziny-Dąbrówka” ul. Janusza Kusocińskiego 4

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku. Uprzejmie prosimy o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:32 288 35 74 lub 32 287 95 03 wew. 608, 612

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter