Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoMaryjny Patronat

Maryjny Patronat

“Matka Boża Piekarska już od dawna zżyła się z mieszkańcami i przez wieki obecności w sanktuarium piekarskim wyspecjalizowała się w sprawach społecznych” – powiedział metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas uroczystej sesji rady miasta, na której ogłoszono Matkę Boską Piekarską Patronką Piekar. Specjalny telegram do mieszkańców Piekar skierował również Papież Franciszek
– To przypieczętowanie tego, czego my, piekarzanie, od lat doświadczamy i co nosimy głęboko w swych sercach – powiedział ówczesny prezydent miasta, który wraz z ks. Władysławem Nieszporkiem, kustoszem piekarskiej bazyliki, był inicjatorem nadania tytułu.

Arcybiskup Wiktor Skworc podczas uroczystej Sesji Rady Miasta przekazał władzom samorządowym dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, zatwierdzający wybór Najświętszej Maryi Panny pod tytułem „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” jako Patronki u Boga Miasta Piekary Śląskie.

– Wyrażamy ogromną wdzięczność pod adresem księdza arcybiskupa za podjęcie naszej inicjatywy społecznej – mówił Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Papież Franciszek skierował do wiernych list, z racji święta Patronki Miasta, który odczytany został radnym podczas sesji. Ojciec Święty podkreślił w nim, że decyzja o tym szczególnym patronacie jest w rzeczywistości: „potwierdzeniem płynącego z wiary przekonania, jakie od pokoleń żywią mieszkańcy Piekar i całego Śląska, oraz doświadczenia stałej opieki i wstawiennictwa Piekarskiej Pani.” Ojciec Święty życzył wiernym, by doświadczenie obecności oraz wstawiennictwa Matki Boskiej Piekarskiej „trwało w sercach i skłaniało do nieustannego zawierzenia jej matczynej miłości osobistych, rodzinnych, narodowych i ogólnoludzkich dziejów.”

17 października 2013 roku podczas uroczystej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie radni podjęli jednogłośnie uchwałę inicjującą procedurę przygotowań do nadania tytułu. Prezydent Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie do podjęcia działań w celu uzyskania zgody właściwych władz kościelnych. Pismo z prośbą o ustanowienie patronki naszego Miasta przesłał do Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Wiktor Skworc. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na podstawie przesłanych dokumentów wydała stosowny akt w święto świętej Barbary, patronki Archidiecezji Katowickiej, 4 grudnia 2013 roku. Uroczyste ogłoszenie Patronki Duchowej Piekar Śląskich poprzedzała peregrynacja wizerunku Piekarskiej Madonny przez parafie Piekar Śląskich.

Po zakończeniu sesji Rady Miasta w piekarskiej bazylice rozpoczęła się msza święta w intencji mieszkańców Piekar. W kazaniu arcybiskup Skworc mówił: „Wydawać się może, że to ludzka inicjatywa: oto władze miasta lub gminy występują z odpowiednią prośbą o nadanie patrona… A przecież rzecz ma się dokładnie odwrotnie: to Bóg najpierw pochylił się nad Waszą wspólnotą i obdarował opieką Matki swego Syna. Nie byłoby prośby władz, gdyby najpierw mieszkańcy Piekar nie doświadczyli Jej wstawienniczej opieki. Gdyby nie doświadczali Jej duchowej obecności z pokolenia na pokolenie i gdyby o tym doświadczeniu nie świadczyli. Z tego świadectwa, z opowiadania o wielkich dziełach, jakich Pan dokonał pośród Was za wstawiennictwem Maryi wyrósł kult promieniujący daleko poza granice parafii i miasta – na cały Górny Śląsk i dalej”.

– Od dzisiaj z dumą możemy głosić światu, że nasze Miasto ma Najświętszą Maryję Pannę Matkę Sprawiedliwości i Miłości Społecznej za Patronkę u Boga – mówił na zakończenie liturgii ówczesny Prezydent Miasta Piekary Śląskie – Jej zawierzamy Piekary Śląskie, nasze rodziny i do Niej zwracamy się z prośbą o błogosławieństwo i łaski dla biskupiej posługi Waszej Ekscelencji – podkreślał.

Tekst dokumentu:

Kongregacja Kultu Bożego

i Dyscypliny Sakramentów

DLA ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Duchowieństwo i wierni Miasta Piekary Śląskie pod tytułem „Matki Sprawiedliwości
i Miłości Społecznej” otaczają szczególną czcią Błogosławioną Maryję Dziewicę.

Dlatego najdostojniejszy Wiktor Skworc, arcybiskup katowicki, przyjmując powszechne pragnienie, potwierdzone autorytetem władz świeckich, zaaprobował wybór tej Błogosławionej Maryi Dziewicy na patronkę u Boga wyżej wspomnianego miasta.

Ten zaś, pismem datowanym na dzień 24 października 2013 roku, usilnie prosił, aby taki wybór i aprobata zostały zatwierdzone zgodnie z normami o ustanawianiu patronów.

A zatem Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, na mocy uprawnień udzielonych jej przez Najwyższego Kapłana FRANCISZKA, rozważywszy przedstawione sprawy, aby wybór i aprobata odbyły się zgodnie z przepisami prawa, zgadza się na prośby
i zatwierdza

BŁOGOSŁAWIONĄ MARYJĘ DZIEWICĘ,

POD TYTUŁEM „MATKI SPRAWIEDLIWOŚCI I MIŁOŚCI SPOŁECZNEJ”,

JAKO PATRONKĘ U BOGA

MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE.

Bez względu na wszelkie przeciwne zarządzenia.

Z progów Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 4 grudnia 2013 roku, we wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki Archidiecezji Katowickiej.

Antoni kardynał Canizares Llovera

Prefekt

Jan M. Ferrer Grenesche

Podsekretarz

Stolica Apostolska nadała Matce Boskiej Piekarskiej tytuł Patronki Duchowej Miasta

12 września ogłoszony został dokument Stolicy Apostolskiej nadający tytuł Najświętszej Maryi Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej Patronki Miasta Piekary Śląskie. Wydarzenie odbyło się w dniu uroczystości Matki Bożej Piekarskiej, odpustu w Bazylice NMP i św. Bartłomieja.

– To dla nas nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie – mówił ówczesny Prezydent, który wraz z ks. Prałatem Władysławem Nieszporkiem, kustoszem piekarskiej bazyliki był inicjatorem nadania tytułu.

Podczas uroczystej sesji Rady Miasta ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc przekaże władzom samorządowym miasta dokument Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej, zatwierdzający wybór Najświętszej Maryi Panny pod tytułem „Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej” jako Patronki u Boga Miasta Piekary Śląskie. Sesja, jak zwykle, będzie otwarta dla wszystkich.

– Uznanie przez Stolicę Apostolską Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej jako Patronki u Boga Miasta Piekary Śląskie potwierdza to, czego my, piekarzanie od lat doświadczamy i co nosimy głęboko w swych sercach – dodał Prezydent.

17 października 2013 roku, jak zostało nadmienione, na uroczystej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie radni podjęli jednogłośnie uchwałę inicjującą procedurę przygotowań do nadania tytułu. Prezydent Miasta otrzymał od Rady Miasta upoważnienie do podjęcia działań w celu uzyskania zgody właściwych władz kościelnych. Pismo z prośbą o ustanowienie patronki naszego Miasta przesłał do Stolicy Apostolskiej Arcybiskup Wiktor Skworc. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na podstawie przesłanych dokumentów wydała stosowny akt w święto świętej Barbary, patronki Archidiecezji Katowickiej, 4 grudnia 2013 roku. Jego publiczne ogłoszenie odbyło się 12 września 2014 roku.

Inicjatorzy przedsięwzięcia podkreślają, że uchwała jest tylko potwierdzeniem stanu faktycznego, wielowiekowej tradycji pielgrzymowania do Piekar Śląskich, słynących z obrazu Matki Boskiej.
– Piekary Śląskie od wieków identyfikowane są z Matką Bożą – mówił ówczesny prezydent miasta. – Od lat staramy się to zaakcentować i upamiętnić. – podkreślał.
W ostatnich latach herb Piekar Śląskich wzbogacił się o wizerunek piekarskiej bazyliki (2005 r.), od 2009 roku miasto ma swój hejnał oparty na linii melodycznej pieśni „Matko Piekarska”. W tym samym roku, 350-lecia kultu maryjnego w Piekarach Śląskich, w trakcie uroczystej Mszy Świętej prezydent miasta zawierzył miasto opiece Matki Bożej Piekarskiej.

Przyjęcie przez miasto tytułu miało bardzo uroczysty charakter.

O godzinie 10.30 ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc odprawił Mszę Świętą odpustową w Bazylice Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja w intencji Mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, podczas której ogłosił duchowy patronat. Zorganizowane były modlitwy różańcowe z obrazem Matki Bożej Piekarskiej na Kalwarii, a o 15.00 wierni uczestniczyli w Nieszporach Maryjnych z kazaniem w Bazylice.

Po południu, o 16.30 na Kalwarii przy pomniku Świętego Jana Pawła II, odbył się uroczyst koncert odpustowy „Naszej Pani Piekarskiej – w hołdzie Mieszkańcy Piekar Śląskich” w wykonaniu Jacka Kieroka. Organizatorem koncertu było miasto Piekary Śląskie.

Uroczyste ogłoszenie Patronki Duchowej Piekar Śląskich poprzedziła peregrynacja wizerunku Piekarskiej Madonny przez parafie Piekar Śląskich.