Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoCyfrowa Gmina

Cyfrowa Gmina

Gmina Piekary Śląskie realizuje projekt grantowy nr 5274/3/2022 pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Obsługą środków dofinansowanych w ramach POPC zajmuje się Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Strona internetowa projektu.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zakres projektu zakłada realizację zadań związanych z:

  • cyfryzacją Urzędu oraz jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnego do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • edukacją cyfrową dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji, które umożliwią modernizację i wymianę wyeksploatowanych systemów oraz pozwolą na poprawę bezpieczeństwa Urzędu oraz jednostek podległych tj.: Miejski Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Kultury Andaluzja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wsparcie dla tych działań pozwoli na skuteczne realizowanie takich procesów, jak wymiana systemów serwerowych oraz systemów przechowywania i przetwarzania danych, poprawę bezpieczeństwa w zakresie stosowanych zabezpieczeń sieci i urządzeń brzegowych, a także niezbędne modernizacje w środowisku urządzeń sieci. Zaplanowane działania w tym projekcie zakładają również zakup usług edukacji cyfrowej w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, zarządzenie i eksploatację systemów oraz technologii dostarczonych w projekcie, a także zakup platformy do cyfrowej edukacji urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia obejmą zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, obsługą sieci, komunikacją elektroniczną oraz odpornością na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Całość planowanych zmian w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zmodernizuje kluczowe komponenty systemu teleinformatycznego oraz podniesie poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników.

Łączna wartość projektu wynosi 1.641.060,00 zł, dofinansowanie 1.641.060,00 zł (100% wartości projektu). Projekt realizowany będzie maksymalnie do 30.09.2023 r.

Pierwszym z realizowanych zadań w ramach projektu jest: Wykonanie usługi przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz świadczenie usług doradczych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta. Planowany termin wykonania zadania: 30.11.2022 r.