Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoOchrona ŚrodowiskaSłoneczne Piekary

Słoneczne Piekary

Tytuł projektu
Słoneczne Piekary – montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich

Beneficjent
Gmina Piekary Śląskie

Fundusz
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa
4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Poddziałanie
4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT

Cel projektu
Podniesienie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych i ograniczenie niskiej emisji na terenie Piekar Śląskich.

Planowane efekty
Niska emisja to obecnie jeden z istotniejszych problemów środowiskowych na terenie Piekar i całej aglomeracji górnośląskiej. Jednocześnie, rosnące ceny energii stanowią coraz większy problem dla wielu rodzin. Niniejszy projekt dąży do rozwiązania obu kluczowych problemów, jednocześnie realizując cele szczegółowe w postaci zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną w 100 budynkach mieszkalnych (69 instalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych oraz 31 instalacji kolektorów słonecznych w budynkach jednorodzinnych) i 11 budynkach użyteczności publicznej, zwiększenie udziału OZE w całkowitym bilansie energetycznym i promocję postaw prosumenckich.

Projekt przyczyni się również do realizacji wskaźników dla działania 4.1 uwzględniających szacunkowy roczny spadek emisji CO2: 169,64 Mg CO2 (3% celu RPO) oraz dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych: 32 MW (60% celu RPO).

Wartość projektu
Wydatki kwalifikowane: 2 214 658,06 zł

Wkład Funduszy Europejskich
Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 882 459,35 zł