Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoPiekarska Akademia Malucha

Piekarska Akademia Malucha

Piekarska Akademia Malucha

Fundusze Europejskie - Województwo Śląskie - Unia Europejska

Zasady zgłaszania nieobecności dziecka

Od 10 maja pracownicy Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich przy ulicy Bytomskiej 81 przyjmować będą zgłoszenia nieobecności dzieci w żłobku. Nieobecność będzie można zgłosić osobiście, telefonicznie lub przy użyciu SMS (koszt SMS wg stawki własnego operatora) pod numerem telefonu 722 248 771.

Z uwagi na organizację pracy żłobka, od 10 maja zgłoszenia przyjmowane będą bezwarunkowo najpóźniej w dniu nieobecności dziecka do godziny 7.00. W przypadku dokonania zgłoszenia po godzinie 7.00 odnotowany zostanie fakt niezgłoszenia nieobecności. Po zgłoszeniu nieobecności w dniu jej wystąpienia, rodzic zobowiązany będzie do dostarczenia pisemnego zwolnienia dziecka z zajęć w terminie 7 dni od dnia, którego dotyczyć będzie nieobecność.

Prosimy o precyzyjne formułowanie zgłoszeń dotyczących nieobecności dziecka oraz długości jej trwania wraz z uzasadnieniem, zgodnie z poniższym wzorem:

W dniu … lub w dniach od … do … (imię nazwisko dziecka) będzie nieobecne z powodu …

Dzięki usłudze SMS nieobecność dziecka w żłobku będzie można zgłaszać również w soboty i niedziele oraz w dni wolne od pracy. SMSy te zostaną odczytane przez pracownika w pierwszym dniu roboczym do godziny 7:00. Po weryfikacji wiadomości przez pracownika Fili Żłobka, nadawca otrzyma SMS potwierdzający zgłoszenie dotyczące nieobecności dziecka, który będzie jedyną podstawą do ewentualnego dochodzenia roszczeń.

UWAGA!

Zgadnie z zapisami umowy uczestnictwa w projekcie, pięciokrotne nie zgłoszenie przez Uczestnika Projektu nieobecności dziecka w całym okresie realizacji umowy upoważnia Dyrektora Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich do rozwiązania zawartej Umowy w trybie natychmiastowym (bez wypowiedzenia) i skreślenia dziecka Uczestnika Projektu z Listy dzieci Kandydatów zakwalifikowanych, rezerwowych, niezakwalifikowanych do Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich.

Przypominamy, że zgodnie z umową, każdy Uczestnik projektu ma obowiązek pisemnego usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka w Filii Żłobka w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia nieobecności. Pisemne usprawiedliwienie należy przekazać opiekunowi grupy.


Dzień Otwarty w nowej Filii Żłobka Miejskiego

30 kwietnia w nowej Filii Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich (ul. Bytomska 81) zorganizowany zostanie Dzień Otwarty, na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. W szczególności liczymy na obecność rodziców i bliskich dzieci, które z początkiem maja zaczną uczęszczać do placówki.

Dzień Otwarty rozpocznie się o godzinie 15. W oficjalnym otwarciu udział wezmą między innymi Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj, Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich Monika Popczyk-Szołtysik,  członkowie zespołu realizującego Projekt “Piekarska Akademia Malucha” oraz grono pedagogiczne żłobka.

Po oficjalnym otwarciu placówki, między godziną 15 a 17, rodzice będą mogli zwiedzić budynek żłobka i zobaczyć jak wygląda on również “od kuchni”. W trakcie funkcjonowania placówki, ze względu na regulamin pracy i bezpieczeństwo podopiecznych, takie zwiedzanie nie będzie już możliwe.

 Dzień otwarty nowej filii żłobka miejskiego

 


Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Piekary Śląskie serdecznie zaprasza rodziców dzieci zakwalifikowanych do nowo powstałej Filii Żłobka Miejskiego, utworzonej w ramach projektu pod nazwą “Piekarska Akademia Malucha” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 15:00 w sali nr 201 Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ulicy Bytomskiej 84.

Na spotkaniu omówiony zostanie proces adaptacji dzieci w placówce oraz przekazana zostanie lista zawierająca niezbędną wyprawkę. W spotkaniu uczestniczyć będzie Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich Pani Monika Popczyk – Szołtysik, która odpowie na wszelkie pytania dotyczące opieki nad dziećmi.

W pierwszej części spotkania zostaną również podpisane umowy uczestnictwa w projekcie „Piekarska Akademia Malucha”, które przygotuje dla Państwa Biuro Projektowe (wzór umowy wraz z niezbędnymi dokumentami w załączeniu) oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy tj. zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu lub Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób, które nie dostarczyły ww. dokumentu po otrzymaniu informacji o wynikach rekrutacji).

UWAGA!

Na spotkanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz wypełnione oświadczenie zawierające dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (w załączeniu).

Udział w spotkaniu jest obowiązkowy, o ewentualnej nieobecności należy z wyprzedzeniem poinformować Biuro Projektu:

Urząd Miasta Piekary Śląskie
Wydział Polityki Gospodarczej
ul. Bytomska 92, pok.2
41-940 Piekary Śląskie
Telefon:+ 48 32 39 39 355 lub e-mail: acuda@piekary.pl


Podsumowanie rekrutacji do nowej filii żłobka

Komisja Rekrutacyjna zakończyła ocenę formalną, jak i merytoryczną złożonych formularzy rekrutacyjnych do nowej filii żłobka miejskiego. To projekt „Piekarskiej Akademii Malucha” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dziś, 10 kwietnia ogłoszona została lista dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie “Piekarska Akademia Malucha”. Lista kandydatów zakwalifikowanych, niezakwalifikowanych oraz lista rezerwowa  zamieszczona została na tablicy ogłoszeń Biura Projektu (Urząd Miasta Piekary Śląskie, Wydział Polityki Gospodarczej ul. Bytomska 92, pok. 2, 41-940 Piekary Śląskie).

W najbliższych dniach pracownicy Urzędu Miasta będą kontaktowali się z osobami zakwalifikowanymi do nowej filii żłobka miejskiego drogą elektroniczną lub formie telefonicznej. Podpisanie umów przewidziane jest w dniach 18-27 kwietnia.


Rekrutacja zakończona

23 marca zakończyła się rekrutacja do Filii Żłoba Miejskiego, utworzonego w ramach realizacji projektu “Piekarska Akademia Malucha”. W najbliższych tygodniach Komisja Rekrutacyjna dokona oceny formalnej oraz merytorycznej złożonych wniosków. Przewidywana data ogłoszenia wyników rekrutacji to 6 kwietnia.

Łącznie w Biurze Projektowym złożonych zostało 106 wniosków.


Rekrutacja do nowej filii żłobka – dokumenty do pobrania

W najbliższy poniedziałek (12 marca) rozpocznie się nabór wniosków o przyjęcie dziecka do nowo powstałej Filii Żłobka Miejskiego, do którego podopieczni zaczną uczęszczać już od 1 maja. Dokumenty będzie można składać przez 2 tygodnie – tj. do 23 marca.

Filia Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich powstała w ramach realizacji Projektu Piekarska Akademia Malucha współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Placówka dedykowana jest przede wszystkim rodzicom powracającym na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym oraz rodzicom bezrobotnym, którzy chcą podjąć zatrudnienie. Co ważne, na czas trwania projektu unijnego za pobyt dzieci nie będą pobierane opłaty stałe oraz opłaty za wyżywienie.

Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 oraz opłaty za wyżywienie będą finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stanowiący maksymalny okres uczęszczania dziecka do żłobka.

Nowa Filia Żłobka Miejskiego mieści się w ścisłym centrum miasta przy ulicy Bytomskiej 81 w Piekarach Śląskich. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług opiekuńczych w żłobku, muszą dostarczyć Formularz Rekrutacyjny wraz z niezbędnymi załącznikami do Biura Projektu, które mieści się w Wydziale Polityki Gospodarczej UM Piekary Śląskie – ul. Bytomska 92, pokój nr 2. Nieprzekraczalny termin złożenia dokumentów to 12 – 23 marca.

Dokumenty będą przyjmowane w następujących godzinach:

Poniedziałek: 8:00-15:30,
Wtorek – czwartek: 8:00 – 15:00,
Piątek: 8:00-13:30

Wniosek wraz z regulaminem rekrutacji i niezbędnymi oświadczeniami zamieszczamy w załącznikach poniżej. Dokumenty oraz wszelkie bieżące informacje o projekcie można znaleźć również na stronie www.piekary.pl w zakładce Miasto – EdukacjaPiekarska Akademia Malucha.

Uwaga! Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na wyniki rekrutacji!

Piekarska akademia malucha - rekrutacja Piekary Śląskie


Wkrótce ruszy nabór wniosków!

W poniedziałek, 12 marca, ruszy nabór do Filii Miejskiego Żłobka w Piekarach Śląskich. Potrwa on do 23 marca. Placówka powstaje w samym centrum miasta przy ul. Bytomskiej 81. Rodzice, którzy deklarują chęć skorzystania z usług żłobka, muszą złożyć pisemny wniosek, który będzie podstawą do oceny kryteriów rekrutacyjnych.

– W miejskim żłobku znajdzie się miejsce dla 40 maluchów. Lokalizacja inwestycji wybrana została przede wszystkim z uwagi na łatwość dojazdu do obiektu z każdej dzielnicy miasta – mówi Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie.

Na stworzenie filii żłobka Piekary Śląskie pozyskały prawie milion złotych dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kwota ta pozwoliła nie tylko na remont i wyposażenie żłobka, ale także pokrycie części bieżących kosztów funkcjonowania placówki po jej uruchomieniu przez okres jednego roku.

W nowej filii zatrudnionych zostanie około 15 osób – opiekunowie, lekarz pediatra, pracownicy obsługi, kuchni i – co szczególnie istotne – również logopeda.

Rodzice, którzy chcą ubiegać się o miejsce w żłobku dla swojego dziecka, zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca br. Wnioski należy składać w siedzibie Biura Projektu, które mieści się w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie – ul. Bytomska 92, 41-940 Piekary Śląskie – w pokoju nr 2.

Uruchomienie nowej filii żłobka w Piekarach Śląskich jest sposobem na zapewnienie opieki nad 40 dziećmi do lat 3, których rodzice powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzór wniosku rekrutacyjnego wraz z regulaminem naboru i realizacji projektu “Piekarska Akademia Malucha” udostępnione zostaną już wkrótce. Wszystkie bieżące informacje na temat projektu i procesu rekrutacji będzie można śledzić na naszej stronie w zakładce Miasto – Edukacja – Piekarska Akademia Malucha.

Na 30 kwietnia zaplanowano Dni Otwarte w nowej filii żłobka, podczas których rodzice będą mogli zwiedzić cały budynek i zobaczyć jak wygląda on również “od kuchni”. W trakcie funkcjonowania placówki, ze względu na regulamin pracy i bezpieczeństwo podopiecznych takie zwiedzanie nie będzie już możliwe.

Zdjęcie: pixabay.com


GALERIA