Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoStraż miejska

Straż miejska

Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich: Wojciech Golasiński
tel. 32 767 40 02
e-mail: sm@piekary.pl

Głównym aktem prawnym regulującym działalność Straży Miejskiej jest Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.).

Siedziba Straży znajduje się w budynku Komendy Miejskiej Policji, przy ul. Kalwaryjskiej 62, w pokojach od nr 7 do 10.

Interwencje można zgłaszać:

 • telefonicznie u dyżurnego Ośrodka Dyspozycyjnego Prezydenta w Powiatowym Centrum Ratowniczym, który jest obsługiwany całodobowo pod następującymi numerami telefonów: 986 lub 32 287 31 44
 • w siedzibie Straży Miejskiej od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.
  Strony przyjmowane są od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godz. od 8.00 do 14.00.

W ramach przyjęcia stron można:

 • składać zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia zgodnie z procedurą zawartą w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • uzyskać informacje dotyczące sposobów załatwienia spraw leżących w kompetencjach Straży Miejskiej.

Strony zgłaszające się na wezwania powinny okazać dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość, np. prawo jazdy, paszport.

Zadania realizowane przez Straż Miejską

Straż Miejska realizuje następujące zadania:

 • ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 • czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowego,
 • współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 • zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów lub dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 • ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 • współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 • doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 • informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 • konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

Podczas realizacji wyżej wymienionych zadań strażnik miejski ma prawo do:

 • udzielania pouczeń,
 • legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 • ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 • nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,dokonywania czynności sprawdzających, kierowania wniosków o ukaranie do sądów, oskarżania przed sądami i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • usuwania pojazdów i blokowania kół pojazdów w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 • wydawania poleceń,
 • żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 • zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji.

 

Straż Miejska w Piekarach Śląskich jest umiejscowiona w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta jako wydział.