Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoNowe studium

Nowe studium

Nowe studium

Nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piekary Śląskie

Rada Miasta uchwaliła nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie – Uchwała nr XLVI/593/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie.

Link do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie – BIP Piekary Śląskie.

To ważny dokument i choć nie jest aktem prawa miejscowego wskazuje kierunki rozwoju miasta i możliwości wykorzystania jego atutów społecznych i ekonomicznych.

Uchwalając studium, przyjęte zostały kierunki i określono zasady zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium uwzględnia zamierzenia inwestycyjne miasta, mieszkańców, właścicieli nieruchomości jak i potencjalnych inwestorów. Sporządzone studium uwzględnia zapisy obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego jak i główne zamierzenia wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego; uwzględnia przy tym inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w tym chociażby przebieg autostrady.

Jest materiałem wyjściowym do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z pewnością wymusza podjęcie działań planistycznych zmierzających do aktualizacji planów obowiązujących na terenie Miasta. Jesteśmy zadowoleni z faktu, że jako jedna z nielicznych gmin możemy pochwalić się tym, że plan zagospodarowania przestrzennego obowiązuje na terenie gminy w ok. 90% jej powierzchni. Nigdy jednak nie jest tak, aby nie mogło być lepiej. Dlatego też następnym etapem naszych działań, po uchwaleniu studium, będzie z jednej strony kontynuacja już kilka lat wcześniej rozpoczętych prac planistycznych, z drugiej weryfikacja tego co obecnie obowiązuje, a co w kontekście uchwalonego studium wymaga aktualizacji.
Planowanie to działanie na przyszłość, to pewność o ład przestrzenny ale to też podążanie za potrzebami i oczekiwaniami mieszkańców, inwestorów. To także potrzeba dostosowania prawa miejscowego do przepisów powszechnie obowiązujących, które w obecnym systemie prawnym zmieniają się w bardzo dużym tempie. A zatem istnieje ciągła potrzeba pracy w tym zakresie, która jest kontynuacją działań już podjętych i myśleniem o przyszłości.
Wojewoda Śląski po sprawdzeniu przedstawionej uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie zwrócił dokumentację, nie wskazując żadnych zastrzeżeń do przyjętej uchwały.

Studium uaktywnia nowe tereny w mieście, które będzie można przeznaczyć pod działalność usługową, produkcyjną czy budownictwa mieszkaniowego.
Studium zmieniono z dwóch głównych powodów: by uwzględnić wnioski mieszkańców – a tych w ubiegłych latach wpłynęło prawie dwieście, głównie dotyczących przekształcenia roli na teren budowlany oraz by uaktywnić nowe tereny pod usługi i produkcję.
Poniżej można zapoznać się z pełnym tekstem dokumentu wraz z uchwałą. Studium podzielone jest na dwie części: druga, kluczowa, to kierunki zagospodarowania przestrzennego. Mówi o planach w stosunku do terenów miasta, m.in. o kierunkach zmian w strukturze przestrzennej gminy i w przeznaczeniu terenów. Obrazuje ją rysunek “Kierunki zagospodarowania przestrzennego”.
Pierwsza część to uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego. Zawiera informacje o obecnym stanie miasta, w tym plansze: jedną planszę zbiorczą uwarunkowań i piętnaście podzielonych według zagadnień:

 • struktura obszarów zielonych,
 • ekosystemu miasta,
 • zagrożenia środowiska,
 • klasy bonitacyjne gleb,
 • uwarunkowania wynikające z ochrony dóbr kultury,
 • analiza własności gruntów,
 • uwarunkowania górnicze,
 • wody powierzchniowe i podziemne,
 • układ komunikacyjny,
 • sieci wodociągowe,
 • sieci kanalizacyjne,
 • sieci elektroenergetyczne,
 • sieci gazownicze,
 • sieci ciepłownicze,
 • obszary wymagające rehabilitacji,
 • rewitalizacji i restrukturyzacji.