Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoNowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Nowe przepisy dotyczące wycinki drzew

Dodano: 19.06.2017 Autor: Redaktor

Od soboty, 17 czerwca, obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów na
prywatnych gruntach. W wielu przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba
będzie wcześniej uzyskać zgodę w Urzędzie Miasta.

Koniec z masową wycinką drzew. 17 czerwca weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Obecnie właściciel nieruchomości zamierzający wyciąć drzewo jest zobowiązany dokonać zgłoszenia do organu, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

2) 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

3) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wyszczególnionych powyżej elementów organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ zobowiązany jest do dokonania oględzin, po których sporządzony zostaje protokół. Następnie, w terminie 14 dni od dnia oględzin, organ może w drodze administracyjnej wnieść sprzeciw. Jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie, właściciel nieruchomości może usunąć drzewo.

Organ może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a) na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków

b) na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

c) na terenach objętych formami ochrony przyrody

oraz w przypadku:

– jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie

– w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ustawie

Za usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu 14 dni na wniesienie sprzeciwu przez organ, bez zezwolenia wymaganego przepisami prawa, wymierza się administracyjną karę pieniężną.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

Wysokość stawek opłat zróżnicowanych ze względu na rodzaj lub gatunek drzew lub krzewów; obwód pnia drzewa lub powierzchnię krzewu albo krzewów rosnących w skupisku zostanie ustalona w drodze rozporządzenia przez Ministra właściwego do spraw środowiska.

W przypadku gdy minister właściwy do spraw środowiska nie określi wysokości stawek opłat do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosuje się maksymalne stawki.

W ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody wykreślono artykuły, które zezwalały radom gmin ustanawianie prawa miejscowego.

W związku z powyższym uchyleniu podlega również uchwała Nr XXXIII/416/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie rozszerzenia katalogu wyłączeń od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów rosnących na terenie miasta Piekary Śląskie, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego dnia 10 kwietnia 2017 r.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter