Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaśrodowiskoSystem Gospodarki OdpadamiOBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Dodano: 25.04.2017 Autor: Redaktor

Na podstawie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jako właścicieli nieruchomości rozumie się także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana wpływająca na wysokość opłaty (np. zmiana liczby osób zamieszkujących na nieruchomości tj. wprowadzenie i wyprowadzenie się lokatora, urodzenie się dziecka; sprzedaż nieruchomości).

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny z wyjątkiem przypadku o którym mowa w punkcie 2.

Dodatkowo kto wbrew obowiązkowi określonemu określonemu powyżej nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.

Deklarację można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, w Referacie Odpadów – pokój 110 w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 92 lub w Punkcie Informacji i Obsługi Mieszkańca przy ul. Bytomskiej 84 i Bytomskiej 92.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do dokonywania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na indywidualny numer rachunku bankowego.

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
– wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
– wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg,
– dbanie o nieprzepełnianie pojemników i kontenerów,
– dbanie o czystość i porządek wokół pojemników nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter