Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoZGK wprowadza Kartę PSZOK

ZGK wprowadza Kartę PSZOK

Dodano: 25.01.2023 Autor: Anna Jurczyńska

Od 1 stycznia 2023 r. dla mieszkańców Piekar Śląskich w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. Franciszka Kotuchy 3 wydawane są bezpłatne Karty PSZOK, przeznaczone dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie gminy Piekary Śląskie, gdzie powstają odpady komunalne. Karta PSZOK umożliwia właścicielowi nieruchomości korzystanie z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

Wniosek o wydanie Karty składa się do Biura Obsługi Klienta ZGK właściciel nieruchomości jednorodzinnej/wielorodzinnej, w której zamieszkują mieszkańcy. Pierwsza Karta wydawana jest bezpłatnie:

  • dla nieruchomości jednorodzinnej, w której zamieszkują mieszkańcy – przypada jedna Karta na nieruchomość,
  • dla nieruchomości wielorodzinnej, w której zamieszkują mieszkańcy, po przedstawieniu potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych za dany lokal – przypada jedna Karta na wydzielony lokal mieszkaniowy. 
Kartę wydaje się właścicielowi nieruchomości lub pełnomocnikowi na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa do złożenia wniosku o wydanie Karty PSZOK oraz jej odbioru, niezwłocznie po złożeniu poprawnego i kompletnego wniosku. Właściciel nieruchomości może upoważnić inne osoby do oddania odpadów komunalnych do PSZOK, i w tym celu:
  • Może udzielić stałego upoważnienia, wpisując we wniosku o wydanie karty PSZOK imię i nazwiskosoby upoważnionej zamieszkującej na danej nieruchomości;
  • Może udzielić jednorazowego upoważnienia zawierającego imię, nazwisko, numer i rodzaj dokumentu tożsamości właściciela nieruchomości oraz imię, nazwisko, numer oraz rodzaj dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

Każda Karta posiada indywidualny numer identyfikacyjny, przyporządkowany do danej nieruchomości i jest aktywna w okresie obowiązywania deklaracji dotyczącej danej nieruchomości, w której ujęto co najmniej jedną osobę. W momencie utraty bądź uszkodzenia Karty istnieje możliwość wydania nowej w kwocie 30 zł brutto.

Karta służy do:
• Przekazania do PSZOK odpadów komunalnych powstających na nieruchomości zamieszkałej,

• Ewidencjonowania przekazanych z nieruchomości do PSZOK odpadów komunalnych,

• Umożliwia identyfikację zarówno właściciela nieruchomości jak i samej nieruchomości,

• Umożliwia przekazywanie odpadów komunalnych do PSZOK właścicielowi Kartyupoważnianym mieszkańcom nieruchomości oraz osobom upoważnionym przez właściciela nieruchomości na podstawie jednorazowego upoważnienia oraz ogranicza ryzyko przekazania odpadów przez osoby nieuprawnione.


O fakcie uszkodzenia lub utraty Karty aściciel nieruchomości powinien niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Klienta ZGK celem jej zablokowania:
  • telefonicznie pod numer telefonu 32 289 94 77
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: zgk@zgk.piekary.pl
  • pisemnie na adres ZGK sp. z o. o. , ul. F. Kotuchy 3, 41946 Piekary Śląskie,
  • osobiście w ZGK sp. z o. o. , ul. F. Kotuchy 3, 41946 Piekary Śląskie.
Karta może zostać zablokowana na wniosek Urzędu w przypadku powzięcia informacji o:
• Sprzedaży nieruchomości,

• Zmianie właściciela/li nieruchomości,
• Zgonie właściciela nieruchomości,

• Kradzieży/zagubieniu/uszkodzeniu Karty,

• Złożeniu deklaracji zmniejszającej liczbę mieszkańców do zera.


W sytuacjach awaryjnych (np. brak prądu w PSZOK, problemy z funkcjonowaniem systemu czy też innych problemów z Kartą niezależnych od właściciela nieruchomości), w celu skorzystania z PSZOK, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wypełnienia pisemnego oświadczenia o dostarczonych odpadach na PSZOK.
 
Warto skorzystać z aplikacji na urządzenia mobilne Eco Harmonogram, gdzie możemy zalogować się na własne konto PSZOK. Aplikacja służy do pobierania harmonogramu wywozu odpadów komunalnych przy podaniu swojego adresu zamieszkania. Dzięki automatycznym powiadomieniom dzień wcześniej, nie trzeba już spoglądać codziennie do kalendarza. W aplikacji znajdują się również inne informacje, min.: jak prawidłowo sortować śmieci, kalendarz wywozów, gdzie się znajduje i co należy oddawać do PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz kontakt do ZGK sp. z o.o. – firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców Piekar Śląskich.
 
W razie pytań zapraszamy do kontaktu z BOK pod numerem telefonu 32 289 94 77.
 
Wniosek o wydanie karty PSZOK, wzór pełnomocnictwa, upoważnienie do oddawania odpadów komunalnych i regulamin: 

Udostępnij artykuł