Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaSportNauka pływania dla klas III piekarskich szkół podstawowych

Nauka pływania dla klas III piekarskich szkół podstawowych

Dodano: 06.10.2022 Autor: Karolina Wieczorek

W Miejskiej Szkole Podstawowej nr 5 im. Wawrzyńca Hajdy od 3 października odbywają się darmowe zajęcia pn.  „Nauka pływania dla klas III piekarskich szkół podstawowych”, które mają na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.

Program nauki pływania jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas III w Piekarach Śląskich. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

Główne cele programu:

  • zagospodarowanie czasu wolnego dzieci jako przeciwdziałanie uzależnieniom oraz promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych,
  • upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka i korygowanie wad postawy,
  • wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem wszystkich uczniów klas III
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. Program kierowany jest do dzieci – uczniów klas III szkół podstawowych bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo.

Upowszechnianie aktywności fizycznej, usportowienie dzieci oraz popularyzacja sportu to bardzo istotne i skuteczne elementy procesu edukacji i wychowania młodego pokolenia. Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie również na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia.

Co istotne, pływanie postrzegane jest jako sport najbardziej wszechstronny i bezpieczny, doskonale wpływający na sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka,  przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności organizmu.

Ponadto zajęcia nauki pływania będą odwoływać się do strategii profilaktycznych, zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów promujących wzorzec trzeźwości (trenera, znanych sportowców i itp.) oraz rozwijanie zainteresowań z wyraźnym określeniem norm zachowania w różnych sytuacjach (postawa wobec używek, rozwiązywanie konfliktów, eliminowanie przemocy).

Program nauki pływania skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z klas III z terenu Piekar Śląskich i realizowany jest od 3 października w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 5 w Piekarach Śląskich. Zajęcia dla uczniów są darmowe, finansowane z budżetu miasta.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter