Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Kalendarz wydarzeń
Urząd MiastaMiastoObwieszczenie o miejscowym planie zagospodarowania

Obwieszczenie o miejscowym planie zagospodarowania

Dodano: 18.03.2015 Autor: Redaktor

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie
dla obszaru Dąbrówka Wielka wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na
środowisko.


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz. 199) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.)
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Piekary Śląskie Uchwały nr
V/44/15 z dnia 26 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie
dla obszaru Dąbrówka Wielka, oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko dla ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Granice obszaru objętego planem określa załącznik do ww. uchwały w
sprawie przystąpienia do sporządzenia planu dostępny pod adresem:
www.bip.piekary.pl (Rada Miasta Piekary Śląskie/ Kadencja 2014-2018/
Uchwały rady Miasta).
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych dokumentów. Wnioski należy składać:
            w formie pisemnej na adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie,
            ustnie do protokołu w Wydziale Gospodarki Przestrzennej przy ul. Bytomskiej 92, w pokoju 213,
            za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na
adres: um@piekary.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia  17 kwietnia
2015r.
Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki
organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie
nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której wniosek
dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie.
Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta
Piekary Śląskie w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, Referat Budownictwa
i Planowania Przestrzennego przy ul. Bytomskiej  92, pokoju 213 (tel.
32 39 39 340), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter