Mapa Piekary.pl
Facebook Piekary.pl
Urząd MiastaMiastoBez kategoriiKlauzula informacyjna w sprawie transportu do miejsca szczepienia

Klauzula informacyjna w sprawie transportu do miejsca szczepienia

Dodano: 04.02.2021 Autor: Wojciech Maćkowski

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO), informujemy iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e, oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO, polegających na:
 • realizacji polecenia Wojewody Śląskiego wydanego w celu przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z art. 11h ust. 1, 4 i 13 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
 • realizacji zadań własnych gminy w zakresie ochrony zdrowia, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 7 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • przechowywaniu dokumentacji związanej z rozliczaniem transportu osób do punktów szczepień, na wypadek ewentualnej kontroli sposobu i efektywności wykorzystania środków budżetu państwa, przeprowadzonej w trybie art. 28 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz art. 175 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 1. Z poszanowaniem poufnego charakteru danych, w tym stosując mechanizmy minimalizujące liczbę przekazywanych danych oraz ograniczając możliwość przekazywania danych o charakterze wrażliwym, dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym służbom Wojewody Śląskiego, z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 25, 40-032 Katowice, pracownikom Wydziału Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie, pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz podmiotom zaangażowanym w przeprowadzenie procesu transportu – Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 3, a następnie przechowywane przez okres 10 lat, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 3. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania w takim zakresie, w jakim wskazane dane są niezgodne ze stanem faktycznym, usunięcia, jeżeli dane nie są niezbędne do wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz do ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W celu skorzystania z ww. należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem ochrony danych.
 4. Administrator, w przypadkach wskazanych w art. 17 ust. 3 lit. b RODO, ma prawo odmówić usunięcia danych osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 6. Podanie przez danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa wskazanych w ust. 3. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania transportu do punktu szczepień.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Udostępnij artykuł

Udostępnij..
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter